تعداد مقالات: 188
176. بررسی تطبیقی«زیبا صدایم کن» و «دنی قهرمان جهان» از منظر بینابین نویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22099/jcls.2020.34216.1715

زهرا آقابابایی خوزانی؛ فرشته محجوب؛ فتانه دلیلی


177. تحلیل خواننده‌ی درون متن در رمان‌های «زیبا صدایم کن» و «هستی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22099/jcls.2020.37376.1797

زینب شیخ حسینی؛ آرزو پوریزدانپناه کرمانی


178. تحلیل گفتمان روابط قدرت بین کنشگران در داستان‌های تألیف شده برای کودکان ایرانی به زبان فارسی با رویکرد شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22099/jcls.2020.34136.1713

معصومه خیرآبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ ارسلان گلفام؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


179. صاحب هزاران اسب: نگاهی به برهم‌کنش تصویر و متن در کتاب ضحاک در بر اساس نظریه متن-تصویر پِری نودلمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22099/jcls.2020.33811.1710

علی بوذری؛ مریم موسوی


180. بررسی انسان‌انگاری (تشخیص) طبیعت در شعر کودک بر اساس دیدگاه لیکاف و جانسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22099/jcls.2020.36257.1770

ابراهیم ظاهری عبده وند


181. نقد اسطوره شناختی مرگ در کتاب مرگ بالای درخت سیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

10.22099/jcls.2020.33832.1704

علی بوذری؛ ریحانه عسکری


183. جستاری در کارکرد نمادین رنگ و انواع دلالت های آن در شعر کودک و نوجوان (دهۀ شصت تا هشتاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

10.22099/jcls.2020.36724.1781

مهدیه اسلامیت؛ سید محمود الهام بخش؛ محمد کاظم کهدویی


185. واسازیِ متافیزیک حضور در بازآفرینی‌های نوجوانان (با تکیه بر بازآفرینی رستم و سهراب از آتوسا صالحی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

10.22099/jcls.2020.37046.1791

شایسته سادات موسوی؛ محمد علی خزانه دارلو؛ پروین یحیی نیا


186. بررسی مولفه‌های مدرنیته در آثار محمد رضا شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22099/jcls.2020.38814.1830

رقیه آلیانی؛ بیژن ظهیری؛ شکراله پورالخاص؛ علی صفایی


187. شگردهای آمیختگی (هیبریدیتی) در کتاب‌های تصویری‌داستانی: بررسی موردی قصه جنگ و صلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22099/jcls.2020.35168.1745

امین ایزدپناه


188. نقد و برسی آثار برگزیده شعر شورای کتاب کودک در دهه چهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22099/jcls.2020.38127.1813

جواد دهقانیان؛ طاهره بشیری زاده