نویسنده = فریبا خوشبخت
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی و فهم درک زیبایی شناختی کودکان پیش‌دبستانی از تصویرهای کتاب‌های تصویری‌داستانی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-142

10.22099/jcls.2017.22817.1447

محمد حسن کریمی؛ محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت؛ حسین مسنن فارسی