نویسنده = سعید حسام پور
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تکنیک‌های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-90

سعید حسام پور؛ جواد دهقانیان؛ صدیقه خاوری