نویسنده = خدیجه مختاری
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه مفاهیم فلسفی در ادبیات داستانی کودک ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-31

شهین ایروانی؛ خدیجه مختاری