کلیدواژه‌ها = اسطوره
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بن‌مایه‌های اساطیری در قصه‌ی «چل گیس»، روایت روستای رمقان، کوهمره سرخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.34343.1719

عظیم جباره


2. بررسی شگردهای دگرریختی با خوانشی اسطوره‌ای در رمانِ مرد سبز شش‌هزارساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

10.22099/jcls.2020.34071.1711

ملیحه مصلح؛ زهرا ریاحی زمین