کلیدواژه‌ها = "نقد پدیدارشناختی"
تعداد مقالات: 1
1. نقد رویکرد پدیدارشناسی هوسرلی در قصه های مجید

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-74

10.22099/jcls.2015.1891

علی اکبر سام خانیانی؛ سیده زهرا موسوی نیا