دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شکسته‌نویسی در ادبیات کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.31872.1655

مهدی حجوانی


2. تحلیل کارکرد طنز در داستان های شهرام شفیعی بر مبنای نظریة فوناژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.25352.1511

مهدخت پورخالقی چترودی؛ علیرضا سزاوار؛ مریم جلالی؛ اعظم استاجی


3. بررسی سفر قهرمان در رمان سه‌گانه‌‌‌ی اَشَوَزدَنگهِه اثر آرمان آرین براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.34262.1716

نسترن قره باغی؛ محمدجواد مهدوی


4. زدودن غبار از نور دیدگان (بررسی شگردهای تمرکززدایی در کلیله‌ودمنه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1397

10.22099/jcls.2018.28272.1575

فرزانه معینی


5. بوطیقای شناختیِ گفتار کودکانه و قابلیت‌های بوطیقایی لالایی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22099/jcls.2019.33699.1694

شایسته سادات موسوی


7. تقابلهای دوگانه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و رولد دال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.34944.1734

ندا نورپیشه قدیمی؛ احمد طحان؛ فرزانه مظفریان


8. پویش مدلی برای ترجمه‌ی کتابهای مصور کودکان گروه‌های سنی ب و ج با رویکرد بینانشانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.30202.1622

علیرضا عامری؛ نسترن حبیبیان


9. بررسی تاثیر نهادهای قدرت روی آثار کودک و نوجوان ایران: مورد پژوهی آثار جایزه گرفته تالیف و ترجمه پیش و پس از انقلاب اسلامی (1367-1340)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.30352.1627

نادیا غضنفری مقدم؛ محمد رضا هاشمی؛ محمودرضا قربان صباغ


10. مطالعة شیوه‌های بازنمایی زنان در ده داستان کودک از محمدرضا یوسفی «بر مبنای فرانقش اندیشگانی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

10.22099/jcls.2019.33785.1703

احمد تمیم داری؛ غلامرضا مستعلی پارسا؛ شهناز عبادتی


11. بررسی بن‌مایه‌های اساطیری در قصه‌ی «چل گیس»، روایت روستای رمقان، کوهمره سرخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.34343.1719

عظیم جباره


12. استعاره ی فضایی نقشه‌نگاری و وجوه دِلالی آن در رمان امپراطور کلمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

10.22099/jcls.2019.34527.1723

پارسا یعقوبی جنبه سرایی


13. روایتی خلاق از متن کهن (نقد و بررسی داستان بازنویسی شده بیژن و منیژه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.34283.1717

سجاد نجفی بهزادی


15. بررسی رابطه رشد شناختی و درک روایی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان(بر اساس نظریه ماریا نیکولایوا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

10.22099/jcls.2020.35110.1743

سید علی قاسم زاده؛ فضل الله خدادادی؛ علی شاملویی


16. بررسی شگردهای دگرریختی با خوانشی اسطوره‌ای در رمانِ مرد سبز شش‌هزارساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

10.22099/jcls.2020.34071.1711

ملیحه مصلح؛ زهرا ریاحی زمین


17. صورت‌های خیالیِ مجموعۀ شعری «پشت یک لبخند» بیوکِ ملکی بر اساس نظریّۀ ژیلبر دوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

10.22099/jcls.2020.34468.1721

امید وحدانی فر


18. خوانش بینامتنی اسطوره در نمایشنامه ی تشتر نگهبان باران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22099/jcls.2020.35552.1755

ابراهیم محمدی؛ اکبر شایان سرشت؛ عفت فارغ


19. بررسی تطبیقی«زیبا صدایم کن» و «دنی قهرمان جهان» از منظر بینابین نویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22099/jcls.2020.34216.1715

زهرا آقابابایی خوزانی؛ فرشته محجوب؛ فتانه دلیلی


20. تحلیل خواننده‌ی درون متن در رمان‌های «زیبا صدایم کن» و «هستی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22099/jcls.2020.37376.1797

زینب شیخ حسینی؛ آرزو پوریزدانپناه کرمانی


21. تحلیل گفتمان روابط قدرت بین کنشگران در داستان‌های تألیف شده برای کودکان ایرانی به زبان فارسی با رویکرد شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22099/jcls.2020.34136.1713

معصومه خیرآبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ ارسلان گلفام؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


22. صاحب هزاران اسب: نگاهی به برهم‌کنش تصویر و متن در کتاب ضحاک در بر اساس نظریه متن-تصویر پِری نودلمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22099/jcls.2020.33811.1710

علی بوذری؛ مریم موسوی


23. بررسی انسان‌انگاری (تشخیص) طبیعت در شعر کودک بر اساس دیدگاه لیکاف و جانسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22099/jcls.2020.36257.1770

ابراهیم ظاهری عبده وند


24. نقد اسطوره شناختی مرگ در کتاب مرگ بالای درخت سیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

10.22099/jcls.2020.33832.1704

علی بوذری؛ ریحانه عسکری


26. جستاری در کارکرد نمادین رنگ و انواع دلالت های آن در شعر کودک و نوجوان (دهۀ شصت تا هشتاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

10.22099/jcls.2020.36724.1781

مهدیه اسلامیت؛ سید محمود الهام بخش؛ محمد کاظم کهدویی


28. واسازیِ متافیزیک حضور در بازآفرینی‌های نوجوانان (با تکیه بر بازآفرینی رستم و سهراب از آتوسا صالحی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

10.22099/jcls.2020.37046.1791

شایسته سادات موسوی؛ محمد علی خزانه دارلو؛ پروین یحیی نیا


29. بررسی مولفه‌های مدرنیته در آثار محمد رضا شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22099/jcls.2020.38814.1830

رقیه آلیانی؛ بیژن ظهیری؛ شکراله پورالخاص؛ علی صفایی


30. شگردهای آمیختگی (هیبریدیتی) در کتاب‌های تصویری‌داستانی: بررسی موردی قصه جنگ و صلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22099/jcls.2020.35168.1745

امین ایزدپناه


31. نقد و برسی آثار برگزیده شعر شورای کتاب کودک در دهه چهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22099/jcls.2020.38127.1813

جواد دهقانیان؛ طاهره بشیری زاده