تعداد مقالات: 182
28. تحلیل روابط معنایی واژگان به‌کاررفته در ادبیات داستانی کودکان ایرانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-44

10.22099/jcls.2016.3845

رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی


32. درنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستان در باغ بزرگ باران می‌بارید نوشته‌ی احمدرضا احمدی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-48

10.22099/jcls.2016.3097

سعید حسام‌پور؛ سمانه اسدی؛ زهرا پیرصوفی املشی


33. بررسی نقش‌های جنسیتی در «خاله سوسکه»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 27-43

10.22099/jcls.2012.436

فریده پورگیو؛ مسیح ذکاوت


34. یک داستان: چند مترجم: چند راوی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-48

10.22099/jcls.2014.1626

سمیه دل زنده روی


37. تأملی بر هیچانگی : "هیچ هیچ هیچانه‌" و رابطه‌ی متن و تصویر در آن

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-58

10.22099/jcls.2015.2176

ستاره ترابی؛ سودابه شکرالله زاده


38. مقایسه نشریات الکترونیکی پیوسته کودک و نوجوان در ایران، لبنان و کانادا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-52

10.22099/jcls.2017.3121

محبوبه حسن شاهی؛ محمد علائی آرانی


39. واکاوی عنصر زبان در رمان شبی که جرواسک نخوانَد

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-54

10.22099/jcls.2017.23357.1458

سمانه اسدی؛ کاووس حسن‌لی


42. تحلیل محیط شهری و عناصر آن در داستان‌های کودک و نوجوان از سال1370-1379

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-60

10.22099/jcls.2012.429

کاووس حسن لی؛ سمانه اسدی


44. تحلیل کارکرد طنز در داستان های شهرام شفیعی بر مبنای نظریة فوناژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.25352.1511

مهدخت پورخالقی چترودی؛ علیرضا سزاوار؛ مریم جلالی؛ اعظم استاجی


45. بررسی تصویر دشمنان ملّت در شعر کودکانه‌ی نسیم شمال

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 41-58

10.22099/jcls.2012.555

محمود صادق زاده؛ طاهره تقوی


46. فرایند تحوّل شخصیت در رمان هستی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 41-56

10.22099/jcls.2018.23271.1455

محمود رنجبر؛ حانیه شارودی؛ سپیده اصلاحی


48. بررسی ظرفیّت های سینمایی رمان دود پشت تپه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-68

10.22099/jcls.2016.3786

فخری رسولی گروی؛ فرشته شاه صنم