تعداد مقالات: 180
176. بررسی تطبیقی«زیبا صدایم کن» و «دنی قهرمان جهان» از منظر بینابین نویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22099/jcls.2020.34216.1715

زهرا آقابابایی خوزانی؛ فرشته محجوب؛ فتانه دلیلی


177. تحلیل خواننده‌ی درون متن در رمان‌های «زیبا صدایم کن» و «هستی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22099/jcls.2020.37376.1797

زینب شیخ حسینی؛ آرزو پوریزدانپناه کرمانی


178. تحلیل گفتمان روابط قدرت بین کنشگران در داستان‌های تألیف شده برای کودکان ایرانی به زبان فارسی با رویکرد شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22099/jcls.2020.34136.1713

معصومه خیرآبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ ارسلان گلفام؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


179. صاحب هزاران اسب: نگاهی به برهم‌کنش تصویر و متن در کتاب ضحاک در بر اساس نظریه متن-تصویر پِری نودلمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22099/jcls.2020.33811.1710

علی بوذری؛ مریم موسوی


180. بررسی انسان‌انگاری (تشخیص) طبیعت در شعر کودک بر اساس دیدگاه لیکاف و جانسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22099/jcls.2020.36257.1770

ابراهیم ظاهری عبده وند