بررسی روند آشنی جویی یا انتقام جویی در ادبیات جنگ برای کودک از منظرگفتمان شناسی انتقادی و پیشنهاد یک الگو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور قاین

چکیده

     در این مقاله تلاش شده است تا الگویی برای تحلیل زبانشناختی ادبیات جنگ از منظر گفتمان شناسی انتقادی ارائه شود و سپس بر پایه ی این الگو سه داستان تحلیل شده است. این داستان­ها از نظر پیگیری روند انتقام جویی یا آشتی­جویی بررسی می­شوند. برای این کار ساخت های گفتمان مدار با توجه به دیدگاه  ون­ دایک(2008, ,2001,1995.1993b ) در مورد قطبی سازی که در اکثر آثار و تحلیل­های وی مطرح می­باشد بررسی شده­اند. یعنی از این جهت که آیا قطبی سازی ما /خودی  و آن ها / دشمن وجود دارد و چنان چه بازنمایی قطبی شده باشد، ایا خودی بازنمایی کاملا قطبی شده ی مثبت و دشمن بازنمایی همه جانبه ی منفی دارد؟ فرض بر این است که داستانی که قطبی شدگی همه جانبه ی خودی و دشمن بصورت سفید و سیاه را داشته باشد روند انتقام جویی و داستانی که فاقد این قطبی شدگی باشد روند آشتی جویی را دنبال می­کند. چنان چه داستانی به بازنمایی یک طرف بپردازد از این نظر خنثی می­باشد. روند آشتی جویی روند مناسبی است برای دوران صلح و پس از جنگ که دوران باز سازی و به سازی روابط بین دو ملت می­باشد. چراکه در این دوران مخصوصا در روایت جنگ برای کودک می توان با تنفر­زدایی از عمل جنگ  و عوامل در­گیر در جنگ و معرفی عامل یا عاملان واقعی و پشت پرده­ی آغازگر جنگ از تحریک حس انتقام­جویی بین دو ملت و لذا بروز جنگ های آینده جلوگیری نمود.
واژگان کلیدی: گفتمان شناسی انتقادی، آغازگر جنگ، عوامل جنگ، عمل جنگیدن،آشتی­جویی، انتقام­جویی.

کلیدواژه‌ها


اکبرپور، احمد. (138۳). شب بخیر فرمانده. تهران: یونیسف؛ واحدانتشارات.
حسینی، سیدابراهیم. (1386). خورشید زمین. تهران: شاهد.
صحرایی، اکبر. (1386). کاش کمی بزرگ‌تر بودم. تهران: علمی و فرهنگی.

Atawenh, A. (2009). “The Discourse of War in the Middle East, Analysis of Media Reporting”, Journal of Pragmatics. Vol. 41, P. 263-278.

Damico, J. S., et al. ( 2008). “Did Bombs Just Fall From the Sky? Examining Agency in a Text Set of World War II Children’s literature”, Social Studies Research and Practice. Vol. 3, N. 3, P. 51-60
Fairclough, N. (2003). Analyzing Discourse, Textual Analysis for Social Research. Rutledge: Taylor Francis group.
Firth, J. R. (1957). “Modes of Meaning” In Papers in Linguistics 1934-1951. London: Oxford University.
Hodge, R. & Kress, G. (1979). Language as Ideology. London-Boston: Rutledge & Kegan Paul.
Martin, J.R. (2008). “Intermodal Reconciliation: Mates in Arms”, New Literacies and English Curriculum: multimodal perspectives, Edited by Len Unsworth, London: Continuum Publisher.
Reimer, M. (2008). Home Words: Discourse of Children's Literature in Canada. WLU (Wilfred Laurier University) Press.
Van Dijk, T. (1985). Discourse and Literature. Amesterdam: John Benjomins publishing company
----------------- (1993). Discourse and Elite Racism. London: Sage Publication.
-----------------. (1995). “Discourse Analysis as Ideology Analysis” In Language and Peace. Edited by C. Schaffer & A. L. Wenden, Dartmouth: Aldershot, P. 17-33.
----------------- (2001). “Multidisciplinary CDA: A Plea for Diversity” In Methods of Critical Discourse Analysis. Edited by R. Wodak & M. Meyer, London: Sage Publication.
----------------- (2008). Discourse and Power, New York: Palgrave Macmillan.
Wodak, R. (2001). “What CDA is about- A Summary of its history , Important Concepts and its Developments” In Methods of Critical Discourse Analysis. Edited by R. Wodak & M. Meyer, London: Sage Publication.
Wolfer, D. ( 2005). Photographs in the Mud. Fremantle: Fremantle Artspress.