بررسی هوش اجتماعی و مؤلّفه های آن در محتوای کتاب های فارسی(بخوانیم) دوره‌ی ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

ادوارد تورندایک نشان داد که انسان برای ایجاد یک رابطه‌ی اجتماعی مناسب و موفّق عمل کردن در زندگی اجتماعی به مجموعه مهارت‌هایی نیاز دارد که از هوش اجتماعی نشأت می‌گیرند. ذهن آماده‌ی کودکان بستری مناسب برای تقویت و کتاب‌های فارسی آن‌ها به دلیل زبان تأثیرگذاری که دارد بهترین ابزار برای انتقال و تقویت این نوع مهارت‌هاست. در این پژوهش محتوای شش کتاب فارسی بخوانیم دوره‌ی ابتدایی به شکل توصیفی و از نوع تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفتند. بدین منظور هر کدام از مؤلّفه‌های هوش اجتماعی (همدلی، ارائه‌ی راه حل‌های نوآورانه، نفوذ اجتماعی، اجتماع پذیری،مذاکره، گفت و گو و شنیدن فعّال) به صورت مجزّا در هر درس بررسی و تحلیل شد اما در نتیجه با تمام دقّت نظری که در انتخاب این متون شده، انعکاس مؤلفه‌های هوش اجتماعی در این شش کتاب به صورت برجسته مشاهده نشد و مواردی هم که ذکر شد، بدون پشتوانه‌ی مهارت‌های هوش اجتماعی است. با این همه بر طبق مؤلفه‌های هوش اجتماعی که در این پژوهش مطرح شد در 233 داستان کوتاه و بلند کتاب‌های مورد بررسی، 80 مورد از این مؤلفه‌ها قابل توجه هستند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، حسن و محسن خورشیدزاده. (۱۳۸۷). «هوش هیجانی». روزنامه‌ی آفرینش، مورخ ۶ تیر، ص۸.
ارجمند رشیدآباد، زهرا و همکاران. (۱۳۹۲الف). فارسی دوم ابتدایی. تهران: اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
ــــــــــــــــــــــــــــــ . (۱۳۹۲ب). فارسی چهارم ابتدایی. تهران: اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
اکبری شلدره، فریدون و همکاران. (۱۳۹۲الف). فارسی اوّل ابتدایی. تهران: اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
ــــــــــــــــــــــــ . (۱۳۹۲ب). فارسی سوم ابتدایی. تهران: اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
ـــــــــــــــــــــــ . (۱۳۹۲پ). فارسی ششم ابتدایی. تهران: اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
ارونسون، الویت. (۱۳۸۷). روان‌شناسی اجتماعی. ترجمه‌ی حسین شکرکن، تهران: رشد.
بازان، تونی. (۱۳۸۶). قدرت هوش اجتماعی. ترجمه‌ی افسانه اسدی، تهران: پایان.
برک، لورا. (۱۳۹۰). روان‌شناسی رشد از نوجوانی تا پایان زندگی. ترجمه‌ی یحیی سیدمحمدی، تهران: ارسباران.
به‌پژوه، احمد و اکرم پرند (۱۳۸۰)،. «هنجاریابی آزمون هوش ویلیامز برای کودکان با نارسایی بینایی». مجله‌ی روانشناسی، شماره۱۹، صص۲۱۶-۲۳۰.
پاشاشریفی، حسن.(۱۳۷۶). نظریه وکاربرد آزمون‌های هوش و شخصیت. تهران: سخن.
پیاژه، ژان. (۱۳۵۷). روان‌شناسی هوش. ترجمه‌ی حبیب‌الله ربانی، تهران: صفی‌علی‌شاه.
جبلّی آده، پریچهر و همکاران. (۱۳۹۲). فارسی پنجم ابتدایی. تهران: اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
رضایی، اکبر و احد خلیل‌زاده. (۱۳۸۸). «رابطه‌ی بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس». مجله‌ی علوم تربیتی، سال۲، شماره۷، صص۱۲۱-۱۴۵.
رضایی، اکبر. (۱۳۸۹). «مقیاس هوش اجتماعی ترومسو؛ ساختار عاملی و پایایی نسخه‌ی فارسی مقیاس در جامعه‌ی دانشجویان». فصلنامه‌ی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، سال۵، شماره۲۰، صص۵۶-۸۲.
ساروخانی، باقر. (۱۳۸۲). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سلگی، زهرا و احمد علی‌پور. (۱۳۹۱). «مقایسه‌ی هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان با توجه به دست برتری آن‌ها». فصلنامه‌ی روان‌شناسی کاربردی، سال۶، شماره۴، صص۱۰۳-۱۱۹.
سلیمی، علی و محمد داوری. (۱۳۸۵). جامعه‌شناسی کجروی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سیاسی، علی‌اکبر. (۱۳۴۱). هوش و خرد. تهران: دانشگاه تهران.
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر. (۱۳۸۶). روان‌شناسی رشد. تهران: اطلاعات.
قاسمی، اسماعیل و سجاد مجیدی‌پرست. (۱۳۹۳). «تحلیل محتوای مقولات مهارت‌های اجتماعی در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی». پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال۱۱، شماره۴۳، صص۷۴-۸۳.
کریمی، یوسف. (۱۳۸۵). روان‌شناسی تربیتی. تهران: ارسباران.
ـــــــــــــ . (۱۳۸۸). روان‌شناسی اجتماعی؛ نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: بعثت.
گلمن، دانیل. (۱۳۸۶). هوش هیجانی. ترجمه‌ی نسرین پارسا، تهران: رشد.
ـــــــــــ . (۱۳۸۸). هوش اجتماعی. ترجمه‌ی هوشیار رزم‌آزما، تهران: سپنج.
مصباح، علی و همکاران. (۱۳۸۵). روان‌شناسی رشد. تهران: سمت.
هاشمی، سیداحمد و همکاران. (۱۳۸۹). «تحلیل محتوای کتاب مهارت‌های اجتماعی‌اقتصادی سال اول پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی از منظر خوانایی با استفاده از تکنیک‌های خوانایی (روش کلوز، روش بررسی تصاویر و روش بررسی پرسش‌ها) و نظرات دبیران این درس». نوآوری‌های مدیریت آموزشی، د۵، شماره۴، صص۴۳-۶۴.
وندرزندن، جیمز. (۱۳۸۹). روان‌شناسی رشد. ترجمه‌ی حمزه گنجی، تهران: ساوالان.
Bjorkqvist, K. , et al. (2002). “Social Intelligence – empathy = aggression?”. aggression and violent Behavior, 5, pp. 191-200.
Kosmitzki, C & O.P. John. (1993). “The Implicit use of explicit conception of Social Intelligence”. personality and individual differences. 15 (1), pp.11-23.
Marlowe, H. A. (1986). “Social Intelligence; Evidence for Multidimensionality and construct independence”. Journal of Educational Psychology, 78, pp. 52-58.
Silberman,M. (2000). Peoplesmart; developing your interpersonal Intelligence sanfrancisco. CA: Berrett_Koehler Publishers Inc.