مقایسه نشریات الکترونیکی پیوسته کودک و نوجوان در ایران، لبنان و کانادا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز نطنز

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش، با هدف ارزیابی و مقایسه تارنماهای مورد مطالعه در کشورهای ایران، لبنان و کانادا، بر اساس معیارهای ارزشیابی لو (2:2003 -5)انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است. نتایج این پژوهش، ارزیابی و مقایسه ی محتوا، طراحی بصری و فنی، حق مولف و شاخص های کارکردی تارنماهای مجلات کودک و نوجوان را امکان پذیر کرد. ابزار گردآوری داده‌ها درمطالعه ی حاضر، سیاهه وارسی است. تارنماهای فعال 11 مجله کودک و نوجوان در کانادا، 14 مجله کودک و نوجوان در ایران و 4 مجله کودک و نوجوان در لبنان؛ دارای معادل چاپی و یا فاقد معادل چاپی، جامعه آماری این پژوهش بود. به منظور ارزیابی و مقایسه تارنماهای مورد مطالعه در کشورهای ایران، لبنان و کانادا، تحلیل آماری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی( توزیع فراوانی، میانگین و درصد) بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بیشترین میزان رعایت معیارهای حق مولف و ساختار (ویژگی طراحی بصری و فنی) در وبگاه‌های نشریات کودک و نوجوان در کانادا قابل مشاهده است. همچنین وبگاه‌های ایران و لبنان در میزان رعایت معیار محتوا، بهتر از وبگاه-های کانادایی، عمل کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Online Magazines for Children and Young Adults in Iran, Lebanon and Canada

چکیده [English]

 
Comparison of Online Magazines for Children and Young Adults in Iran, Lebanon and Canada
 
M. Hasanshahi*               M. Alaei Arani**
Payam Nour University
 
Abstract
This study, aims to compare children's websites (here after referred to as website) in Iran, Lebanon and Canada, based on Lu’s evaluation criteria. Research method in this study is descriptive. The results of this study can be of help to evaluate and compare the content, visual design, technical aspects, copyright and functional indicators of children's magazines websites. We used the check list as a data collection tool. Fourteen Iranian children website, eleven Canadian websites and four websites from Lebanon comprise the statistical society. Descriptive statistics (frequency distribution, median and percentage) were used for data analysis. Findings show that the highest standards of copyright was observed in Canadian websites. The highest rate of compliance criteria (visual design features), was observed in Canadian websites. The highest standards of compliance criteria (technical features) was observed in Canadian websites. Websites of Iran and Lebanon have the same high standard of content. The highest standards of functionality were observed in Canadian websites.
Keywords: Online Magazines for Children, Website, Lu’s Evaluation Criteria*MA Student of Knowledge and Information Science,m.hassanshahi@nt.isfpnu.ac.ir


** PHD. Student of Knowledge and Information Science, alaee62@gmail.com

برادر، رؤیا و شیدا نجفی‌نیا. (۱۳۸۷). «ارزشیابی تارنما (وب‌سایت)های مجله‌های الکترونیکی پیوسته‌ی کودک و نوجوان در ایران». علوم و فن‌‌آوری اطلاعات، د۲۳، ش۴، صص۱-۳۴.

پریرخ، مهری و همکاران. (۱۳۹۰). «کارکردی نو برای وب‌سایت‌های کودکان؛ بسترسازی برای پرورش ویژگی‌های تفکر عملیات عینی (طبقه‌بندی، ردیف‌بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت‌پذیری) از دیدگاه نظریه‌ی پیاژه». پژوهشنامه‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی، د۱، ش۱، صص۱۵۳-۱۷۴.

پشوتنی‌زاده، میترا و علی منصوری. (۱۳۸۷). «ارزیابی تارنما (وب‌سایت) توسط کودکان و نوجوانان و کتابداران کودک و نوجوان». علوم و فناوری اطلاعات، د۲۴، ش۱، صص۳۷-۵۰.

ـــــــــــــــ . (۱۳۸۸). «تعیین ویژگی‌های محتوایی مهم برای وب‌سایت‌های مخصوص نوجوانان ۱۲تا۱۴ساله‌ی ایرانی». کتابداری و اطلاع رسانی، د۱۲، ش۱، صص۱۵۹-۱۸۲.

ـــــــــــــــ . (۱۳۸۹). «ویژگی‌های ساختاری مهم برای تارنماهای مخصوص نوجوانان ۱۲تا۱۴ساله‌ی ایرانی». تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، د۱۶، ش۴. صص۸۳-۱۰۴.

حسن‌زاده، فریبا. (۱۳۸۷). «بررسی وضعیت وب‌سایت‌های کودکان و نوجوانان». کتاب ماه کلیات اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسی، ش۱۲۵، صص۳۰-۳۹.

سلیمی، زینب. (۱۳۸۹). بررسی وضعیت محتوای وب‌سایت‌های کودک و نوجوان در ایران. پایان‌‌‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی همدان.

قزل‌ایاغ، ثریا. (۱۳۸۳). ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان). تهران: سمت.

مهاجر، گلبو. (۱۳۸۵). معماری اطلاعات از چشم‌انداز کودکان و نوجوانان؛ بررسی سایت‌های فارسی کودکان و نوجوانان در وب. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

Bilal, D. (1999). “Web Search Engines for Children; A Comparative Study and Performance Evaluation of Yahooligans!, Ask Jeeves for Kids and Super Snooper Proc”, In Proceedings of ASIS Annual 1999, Information Today. PP. 70-83.

Hughes-Hassell, Sandra & Erika Thickman Miller. (2003). “Public library Websites for Young Adults; Meeting the Needs of Today's Teens Online.” Library & Information Science Research 25: PP. 143-156. Available at:  http://www.sciencedirect.com. Accessed on December 26, 2012.

Large, A. & J. Beheshti. (2005). “Interface Design, Web Portals and Children”. Library Trends, Vol. 54, No2, pp.318-342.

Large, A & et al. (2002). “Design Criteria for Children s Web Portals; The Users Speak Out”. Journal of the American Society for Information Science, Vol. 53, No. 2, PP. 79-94.

 ــــــــــــــــــــــــــــــ. (2004(.“Esigning Web Portals in Intergenerational Teams; Two Prototype Portals for Elementary Sschool Students”. Journal of the American Society for Information Science, Vol. 55, No13, PP. 1140-1154.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ . (2006). Web Portal Design Guidelines as Identified by Children Through the Processes of Design and Evaluation. Available at http://eprints.rclis.org/archive/00008034. Accessed on September 28, 2012.

Lu, Mei-Yu. )2003(. “Evaluating and Selecting Online Magazines for Children”. ERIC Digest. Available at: http//www. indiana. edu/ Accessed on September 28, 2012.

Misirli, Zeynel Abedin & Hatice Ferhan Odabasi.)2009 .(“Web Sites for Children Procedia Social and Behavioral Sciences”. Available at: www. sciencedirect. com/ ,Accessed on September 28, 2012.

Nooraddin, Fauzan & et al.)2012 .(“Kid Website Assessment Using Knowledge Discovery”. International Journal of Business and Social Science.Vol. 3, No 3, PP. 257-260.

“School of Library and Information Studies at the University of Alberta. Optimal Reference Service for Children.”Available at: http://slis.ualberta.ca/capo4/ivana/cappinphome.html. Accessed on February 10, 2012.