جستاری تحلیلی در کارکرد موتیف‌های آشنا و آشنایی‌زدا در داستان‌های کودک و نوجوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی واحدتهران مرکزی

چکیده

این مقاله ،جستاری تحلیلی در چگونگی حضور و کارکرد "موتیف" درچند اثر داستانی در حوزه ی
ادبیات کودک و نوجوان است .مباحث نظری این جستار، پیرامون حضورو نقش اساسی موتیف ها
در اثار هنری-ادبی و شامل تعاریف و تاریخچه ی مختصری از مطالعات مربوط به این عناصراست. در حوزه ی کاربردی ،پس از مطالعه وبررسی دقیق موتیف ها ی آشنا و سنتی و موتیف های آشنایی زدا و نو،،علاوه بر تحلیل کارکرد ان ها و نمایش ویژگی اصلیشان در تکرار و توالی در متن، شاهد مثال های متعددی ازانواع ان ها، با تکیه بر اثاری از چهار نویسنده ه حوزه ی ادبیات کودک و نوجوان:محمدرضابایرامی،فریبا کلهر،هوشنگ مرادی کرمانی و محمدرضا یوسفی انتخاب شده است.معرفی و بررسی موتیف ها در این مقاله، دردو محور:یکی ،بررسی و تحلیل کارکرد تکراری موتیف ها در یکی از اثار نویسنده و دیگر،بررسی تکرارآن ها در تعدادی ازاثار یک نویسنده مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین درپایان مقاله ،علاوه بربیان نتایج یافته های بررسی، به منظورکمک به مطالعه ی نقش موتیف ها در اثار داستانی و همچنین تقویت نقد ساختاری و پدیدار شناسانه ی متون داستانی،به ویژه در حوزه ی ادبیات کودک و نوجوان،نوعی طبقه بندی برای انواع موتیف ها ،به ویژ،ه با تکیه بربحث شگردهای اشنایی زدایی ،ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defamiliarization Motifs in Children's and Young Adults' Fiction

چکیده [English]

Defamiliarization Motifs in Children's and Young Adults' Fiction
 
P. Salajeghe*
Islamic Azad University of Iran, Tehran
 
Abstract
This essay is an analytical study on the function of the motifs in some fictions in the field of children's and young adult`s literature. This study concentrates on the work of four writers of the children's and young adults' fiction: Hooshang Moradi Kermani, Mohammadreza Yusefi, Fariba Kalhor, and Mohammadreza Byrami. The motifs in these works will be introduced and investigated in two ways. First, recurring motifs are studied in one work by each writer; second one recurring motif is studied in a selection of each writer's fiction.
Keywords: Motif, Defamiliarization, Children's and Young adults` fiction.* Assistant Prof. of Persian Language & Literature, salajeghe@gmail.com

بایرامی، محمدرضا. (۱۳۹۰). کوه مرا صدا زد. تهران: سوره‌ی مهر.
سلاجقه، پروین. (۱۳۸۳). «کارکرد موتیف در داستان». شرق، ش۲۶۲، ص۴.
ــــــــــــــ . (۱۳۸۸). از این باغ شرقی؛ نظریه‌های نقد شعر کودک و نوجوان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
ــــــــــــــ . (۱۳۹۲). صدای خط‌خوردن مشق. تهران: معین.
فرای، نورتروپ. (۱۳۷۷). تحلیل نقد. ترجمه‌ی صالح حسینی، تهران: نیلوفر.
کلهر، فریبا. (۱۳۷۳). دختر آیینه‌پوش. تهران: سروش.
مرادی کرمانی، هوشنگ. (بی‌تا). معصومه. بی‌جا.
ــــــــــــــــــــــ. (۱۳۵۱). و من غزال ترسیده‌ای هستم. کرمان: بامداد.
ــــــــــــــــــــــ. (۱۳۷۳). قصه‌های مجید. تهران: سحاب.
ــــــــــــــــــــــ. (۱۳۷۸). لبخند انار. تهران: معین
ــــــــــــــــــــــ. (۱۳۷۹). بچه‌های قالیبافخانه. تهران: معین.
یوسفی، محمدرضا. (۱۳۷۶). پسر فیروزه‌ای. تهران: پیدایش.
ـــــــــــــــــ . (۱۳۷۹). قصه‌های آینه. تهران: شباویز.
Casano, Ann. (2015). “What is Poetry?”. Retrieved January 2015 from www. Study. Com
Cuddon, J. A. (1979). A Dictionary of Literary Terme. United Kingdom: Penguin Books.