در جست‌وجوی نظریه‌ی ویژه‌ی کتاب‌های تصویری‌داستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jcls.2015.3280

مرتضی خسرونژاد

همکاران: لاله آتشی، سودابه شکراله‌زاده، فاطمه فرنیا، عطیه فیروزمند، سمانه قاسمی، گلبو مهاجر