شناسایی و فهم درک زیبایی شناختی کودکان پیش‌دبستانی از تصویرهای کتاب‌های تصویری‌داستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

مسأله‌ی زیبایی و زیبایی‌شناسی یکی از بحث‌انگیزترین مسائل حوزه‌ی فلسفه و هنر است که هم‌چنان راه را برای ایده‌پردازی‌های جدید و به چالش کشیدن ایده‌های قدیمی باز گذاشته اما چنان‌که از عمده‌ی متون بر می‌آید، امر زیبایی و زیبایی‌شناسی، بیش‌تر دغدغه‌ی بزرگ‌سالان بوده است تا کودکان. در مقاله‌ی حاضر تلاش شده است تا این مقوله هم در سن کودکی و هم در حوزه‌ی تجربه‌ی کودکی، مورد بررسی قرار گیرد. آن‌چه در این پژوهش مدنظر است، درک زیبایی‌شناختی کودکان از تصویرهایی است که توسط تصویرگران کتاب‌های کودک تولید شده است. این مقاله در پارادایم کیفی قرار دارد و نمونه‌گیری آن به‌صورت نمونه‌گیری با حداکثر تنوع است. روش جمع‌آوری اطلاعات نیز، مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته و عمیق است و از روش تحلیل محتوا برای تحلیل متن مصاحبه‌ها استفاده‌شده‌است. تحلیل مصاحبه‌ها حاکی از آن بود که کودکان تمامی عناصر دیداری مورد نظر را در قضاوت زیبایی‌شناختی خود مد نظر قرار می‌دهند و نیز آن‌ها در داوری زیبایی‌شناختی خود نه تنها موضوع را در نظر می‌گیرند بلکه چگونگی آن موضوع را نیز مد نظر قرار می‌دهند. چگونگی‌هایی مانند رنگ، عاطفه، عمل، اندازه، بافت، پس‌زمینه‌ی آن موضوع که با ترتیب خاص، آن‌ها را انتخاب می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preschool Children's Understanding and Perception of Illustrations of Picture Books

چکیده [English]

 
 
 
Abstract
Beauty and aesthetics are the most controversial issues in philosophy and art calling for new ideas and challenging the old ones. However, texts show that adults are more concerned with aesthetics than children.  The present article has tried to inquire the validity of the above-mentioned claim in childhood and in childhood experiences simultaneously. Thereby, we are concerned with children’s aesthetic perception of pictures drawn by picture book illustrators. This article falls within qualitative paradigm and the sampling method is based on maximum variation sampling strategy. The data collection method is based on deep and semi-structural interviews with children. The analyzing method is content analysis. Finally, content analysis showed that not only children can consider subject matter, they can identify all visual elements (such as color, emotion, act, size, texture, background color) in pictures and they consider a specific hierarchy to judge a picture.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: picture books
  • children’s aesthetic perception
  • aesthetic judgment
  • illustrations
  • visual elements
الیاس، جان. (1393). فلسفه‌ی تعلیم و تربیت قدیم و معاصر. ترجمه‌ی عبدالرضا ضرابی، قم: مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
خسرونژاد، مرتضی و همکاران. (1394). «دیدگاه: در جستجوی نظریه‌ی ویژه‌ی کتاب‌های تصویری-داستانی». مجله‌ی مطالعات ادبیات کودک، سال 3، شماره‌ی 1، صص 205-224.
رجایی، حمید. (1378). «زیبایی و زیبای‌شناسی». هنر دینی، شماره‌ی 1، صص 55-80.

شپرد، ان. (1391). مبانی فلسفه‌ی هنر. ترجمه‌ی علی رامین تهران: تهران: علمی فرهنگی.

معین، محمد. (1350). فرهنگ فارسی. ج2، تهران: امیرکبیر.

مهرمحمدی، محمود. (1383). آموزش عمومی هنر: چیستی، چرایی و چگونگی. تهران: مدرسه.

هالینگ دیل، رجینالد. (1395). تاریخ فلسفه‌ی غرب. ترجمه‌ی عبدالحسین آذرنگ، تهران: ققنون.

Freeny, S., & Moravick, E. (1987). A thing of beauty: Aesthetic development in young children. young children, 7-15.

Hart, L., & Goldin-Meadow, S. (1984). "The Child as a Nonegocentric Art Critic". Child Development, 55, 2122- 2129.

Parsons, M. (1994). "Can children do aesthetics? A developmental account". Journal of Aesthetic Education, 28(3), 33- 45.

Patton, M. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. California: Sage Publication Ltd.

Rashid, K., & Worrell, F. (2015). "Aesthetic Development in Male Student in Iran". International Journal for Innovation Education and Research, 3(8), 37-47.