فانتزی، در هفت روز هفته دارم، یکی از کودکانههای احمدرضا احمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

فانتزی، از مهمترین و پرکاربردترین قالبهای ادبی کودکان و نوجوانان امروز است. قالبی که به نویسنده، امکان میدهد با خلق فضایی خیالانگیز، رمز‌‌‌‌‌‌‌‌آلود، هراسآور، جادویی و تخیلی، مخاطب خود را درگیر تجارب فوقالعاده و     شگفتانگیز کند تا علاوه بر لذت و سرخوشی، به تعریف جدیدی از جهان هستی برسد. احمدرضا احمدی از سال 1348 با کتاب نسبتاً جنجالی «من حرفی دارم که فقط شما بچهها باور میکنید» تا «کبوتر سفید کنار آینه» سال 1389، دست به خلق آثار متنوعی در زمینهی ایجاد فانتزی زدهاست که برخی از ویژگیهای آن، در شعرهای موج نو او نیز دیدهمیشوند. ویژگیهایی مثل ساختارشکنی، آفرینش واقعیتهای خیالی، پیشبینیناپذیری، آشناییزدایی، نسبیگرایی، بازیهای زبانی، و... . در این مقاله کوشش شده تا با بررسی یکی از کودکانههای احمدرضا احمدی و توجه به زمینههای مشترک و مناسبات زمانی مشابه بین گسترش فانتزی و شکل‌گیری شعر موج نو، چشمانداز روشنتری از کودکانههای احمدرضا احمدی و هم از شعر موج نو او، پیش چشم مخاطب، گسترده شود. بیتردید در این پویه، هم  میتوان به زیباییهای نهفته در اثر پی برد و هم به گونهای از پیوند میان     کودکانههای احمدرضا احمدی و شعر موج نو او، آگاهی یافت.
واژههای کلیدی:

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، حسین. (1379). «فانتزی؛ دریچه‌ای به امکانات نو». پژوهش‌نامهی ادبیات کودک و نوجوان، شماره‌ی 20.صص143-146.

احمدی، احمدرضا. (1371). همهی آن سالها. تهران: مرکز.

ــــــــــــــــ. (1380). هفت روز هفته دارم. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

ــــــــــــــــ. (1383). گفت‌وگوی کتبی با هیأت تحریریه‌ی مجله‌ی عصر پنج‌شنبه: «من فقط خواب‌هایم را پاک‌نویس می‌کنم». عصر پنج‌شنبه، شماره‌ی 79-80، صص53 -56.

ــــــــــــــــ. (1384). نوشتم باران باران بارید. تهران: شباویز.

ــــــــــــــــ. (1384). همهی آن قایقهای کاغذی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

ــــــــــــــــ. (1384). رنگین کمانی که همیشه رخ نمیداد. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

ــــــــــــــــ. (1385). شب روز اول و صبح روز هفتم. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

ــــــــــــــــ. (1387). همهی شعرهای من. تهران: چشمه.

ـــــــــــــــــ. (1388). سه گلدان. تصویرگر: نازلی تحویلی، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

ـــــــــــــــــ. (1389). کبوتر سفید کنار آینه. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

اوجی، منصور. (1383). «گل آفتاب». عصر پنج‌شنبه، شماره‌ی 79-80، صص 16-18.

باقری، مهناز. (1387). «فانتزی دنیای پر رمز و راز». کتاب ماه کودک و نوجوان، فروردین و اردی‌بهشت 87، صص88-90.

بهبهانی، سیمین. (1383). «احمدرضا احمدی، شاعری که در خواب می‌سراید». عصر پنج‌شنبه، شماره‌ی 79-80، صص 19-21.

بهروزکیا، کمال. (1385). «فانتزی: ادبیات دوران جدید». کتاب ماه کودک و نوجوان، خرداد، تیر و مرداد ماه85، صص 138-144.

پورخالقی‌چترودی، مه‌دخت و جلالی، مریم. (1389). «فانتزی و شیوه‌های فانتزی‌سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان». مجله‌ی مطالعات ادبیات کودک، ج1، شماره‌ی 1، صص 55-73.

تالکین، جی. آر. آر. (1385). «فانتزی و کودکان». ترجمهی غلامرضا صراف، کتاب ماه کودک و نوجوان، خرداد، تیر و مرداد 85، صص126-137.

جلالی، مریم. (1388). «شیوه‌های فانتزی‌سازی ادبیات کهن». کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره‌ی 138-139، صص 41-43.

حجوانی، مهدی. (1379). «سیری در ادبیات کودک و نوجوان ایران پس از انقلاب، 1358 تا 1378». پژوهش‌نامهی ادبیات کودک و نوجوان، شماره‌ی 21، صص 25-47.

خواب یک سیب. (1387). تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

 خویی، شیوا. (1385). «فانتزی و واقعیت در داستان‌های کودکان». کتاب ماه کودک و نوجوان، اسفندماه 84  و فروردین و اردی‌بهشت 85، صص 99-114.

دستگردی، وحید. (1378). کلیات حکیم نظامی گنجوی. با مقدمه‌ی سعید قانعی، تهران: بهزاد.

رویایی، یدالله. (1386) عبارت از چیست؟. گردآوری و تنظیم از محمدحسین مدل. تهران: آهنگ دیگر.

شیری، قهرمان. (1386). «از جیغ بنفش تا موج نو». کتاب ماه ادبیات، شماره‌ی10، صص 26-41.

صالحی، سیدعلی. (1386). «مدت‌ها بود که می‌دانستیم». گوهران، شماره‌ی 16، صص 115-118.

فرزانه‌دهکردی، جلال. (1387). «کالبد شکافی شعر زنان تلخ». نافه، شماره‌ی 38، صص 48-51.

فیروزمند، عطیه. (1387). «من حرفی دارم که فقط بچه‌ها باور می‌کنند، ویژگی‌های شعری احمد‌رضا احمدی و تأثیر آن‌ها در آثار کودک وی». کتاب ماه کودک و نوجوان، مهر 87، صص60-68.

قزل‌ایاغ، ثریا. (1388). ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن. تهران: سمت.

کائدی، شهره. (1381). «قصه‌گویی در شعر، نگاهی به کتاب‌های کودک و نوجوان احمدرضا احمدی». کتاب ماه کودک و نوجوان، اسفندماه، صص 49-53.

کریمی، عبدالعظیم. (1388). «نظریه‌پردازی در ادبیات کودک و نوجوان، ذهن‌ورزی یا ذهن‌اندوزی در ادبیات کودک و نوجوان». روشنان، شماره‌ی 9، صص16-25.

گودرزی دهریزی، محمد. (1387). ادبیات کودکان و نوجوانان ایران. تهران: قو.

لنگرودی، شمس. (1387).  تاریخ تحلیلی شعر نو. ج3، تهران: مرکز.

لینچ براون، کارول. (1377). «فانتزی نو». ترجمه‌ی پرناز نیّری، پژوهش‌نامهی ادبیات کودک و نوجوان. شماره‌ی 12، صص 48-64.

محمدی، محمد. (1378). فانتزی در ادبیات کودکان. تهران: روزگار.

مندنی‌پور، شهریار.(1383).«تنها و صبور». عصرپنج‌شنبه. شماره‌ی79-80، صص40-42.

میرعابدینی، حسن. (1386). صدسال داستان‌نویسی ایران. ج2، تهران: چشمه.

نیدلمن لین، راث. (1379). «فانتزی، فرار از واقعیت یا ارتقای واقعیت؟». ترجمه‌ی حسین ابراهیمی. پژوهش‌نامهی ادبیات کودک و نوجوان. شماره‌ی 23، صص7-31.

Hornby, A .S. (2002). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English.sixth edition.London: oxford university press.

Patterson. R. F. (1992). New Webster's Dictionary: Printed in U.S.A.

SullivanIII, C. W. (1996). High Fantasy.International Companion Encyclopedia of Children's literature. Edited by peter hunt. London, new York: routledge.