فرایند تحوّل شخصیت در داستان هستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

2 دانشجوی کارشناسی

چکیده

در این پژوهش داستان بلند «هستی» نوشته فرهاد حسن‌زاده بر اساس نظریه شخصیت اریکسون تحلیل شده است. داستان هستی فرایندی منسجم از تجربه‌های فردی و اجتماعیِ نوجـوانی را بیـان می‌کند که با گسست از دوران کودکی بحران‌های روحی و تعارضات اجتـماعــی را در یکی از بحرانی‌ترین شرایط اجتماعی از سـر می‌گذراند. نویسنده تلاش کرده است با برجسته‌سازی کنش‌های فردی و اجتماعی هستی در موقعیت جنگ، شخصیت داستان را در صیرورت رشد اجتماعی به ‌عنوان بخشی از رشد همه ‌جانبه کودکان نشان دهد. بر اساس فرایند رشد شخصیت، زمینه‌های بی‌هویتی فردی برای نوجوان داستان به شکلی برجسته نمایش داده می‌شود، اما او هویت خود را به مدد الگوی مناسب بازمی‌یابد.شخصیت اصلی داستان «هستی» نوجوانی است که در جست و جوی هویت خود با همسانی درونی، نیروی بنیادین وفاداری را در کاربست نقش‌ها، عقیده و حتی رفتارهای متفاوت به دست می‌آورد.
هستی در پایان داستان با قرار گرفتن در«نقش اجتماعی کارآمد» و «وحدت هویت در برابر سر درگمی نقش» به مرحله‌ای تازه از مجموعه مراحل هشت‌گانه رشد اریکسونی وارد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The characters transformation process in the story of “Hasti”

چکیده [English]

The characters transformation process in the story of “Hasti”


Abstract

In this study, analyzed the long story of'hasti'.
his story and its author Farhad Hassanzadeh is written for teens.
in this study we has been used Erik Erikson's theory of personality. The aim of this study is to demonstrate the transformation of character.The way we work analysis.In this story of personal and social experiences of adolescents shown. hasti at the end of the story, being "efficient social role" and "unity of identity confusion over the role of" a new stage of growth of imports of the eight stages goes to a new stay of growth
Even where juvenile diversion signs to be seen.
hasti at the end of the story, being "efficient social role" and "unity of identity confusion over the role of" a new stage of growth of imports of the eight stages goes to a new stay of growth
theory of Ericsson is a eight-stage. The stages from childhood to adulthood. The story of Hasti is about experience.
Keywords: Ericsson, character, teenager, Farhad Hassanzadeh, social psychology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erikson
  • character
  • teenager
  • Farhad Hassanzadeh
  • social psychology

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1397
  • تاریخ دریافت: 24 آبان 1395
  • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 13 خرداد 1397