بررسی علل به وجود آمدن احساس حقارت در شخصیّت‌های کتاب‌های کنسرو غول و یوناتارای گم‌شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 گروه زبان و ادبیات فارسی

3 گروه روان شناسی

چکیده

چکیده
روان‌شناسی و کاربرد آن در زندگی امروزه دارای اهمّیّت بسیاری است. این علم از دیرباز با سایر علوم از جمله ادبیّات ارتباط دوسویه‌ای داشته است. در این‌گونه از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، آثار نویسندگان از جنبه‌های مختلف روان‌شناسی تحلیل و بررسی می‌شوند. در این جستار با وام گرفتن از نظریّة شخصیّت آدلر، روان‌شناس اتریشی، به علل ایجاد احساس حقارت در شخصیّت‌های دو اثر از مهدی رجبی، نویسندة خوش ذوق و خلّاق کودک و نوجوان به نام‌های کنسرو غول و یوناتارای گم‌شده، پرداخته‌ایم. محیط (خانه/ مدرسه) علّتی اساسی در ایجاد احساس حقارت در کودک و نوجوان شناخته شده است. در این پژوهش تأثیرات محیط خانه در شکل‌گیری احساس حقارت در فرد مانند افسردگی والد، داغدیدگی، فقر و نداشتن سرپرست مناسب و تأثیرات محیط مدرسه در شکل‌گیری احساس حقارت در فرد چون آزار و اذیّت فیزیکی، نسبت دادن صفات ناپسند توسّط دانش‌آموزان و سرزنش مربیّان، در شخصیّت‌های این دو اثر، بررسی شده است. این پژوهش با رویکرد کیفیِ تحلیل محتوا بررسی شده و جملات و معانی مستتر در آن نیز بر اساس نظریّة شخصیّت آدلر از نوع تحلیل قیاسی انجام شده‌اند. نتایج در این پژوهش نشان داد که نقش و تأثیر محیط مدرسه نسبت به تأثیر محیط خانه در به وجود آمدن احساس حقارت در شخصیّت‌های داستانی رجبی، بیشتر است. با توجّه به بررسی نمونه‌های متن در این دو اثر، علل به وجود آمدن احساس حقارت هم در بخش تأثیر محیط خانه و هم در بخش تأثیر محیط مدرسه در رمان نوجوان کنسرو غول بیشتر از کتاب یوناتارای گم‌شده مشاهده شد. تأثیر محیط خانه و محیط مدرسه در ایجاد احساس حقارت در‌ توکا، شخصیّت اصلی کتاب کنسرو غول نیز نمود بیشتری یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explore the causes of Inferiority feeling in the characters of MISSING UNATARA and GIANT FROM THE TIN CAN books

نویسندگان [English]

 • HODA ZHIAN JAHANI 1
 • MAHDOKHT Pourkhaleghi chatroodi 2
 • HAMIDREZA Aghamohammadian sherbaf 3
1 Imam Reza International University
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract

Psychology and its application in life today are of great importance. This science has long been interconnected with other sciences, including literature. In this kind of interdisciplinary research, writers' works are analyzed from different aspects of psychology. In this essay, borrowing from the Austrian psychologist Adler's personality theory, we have been focusing on humiliating humor in the characters of the two works of Mahdi Rajabi, a well-known and creative author of the child and teenagers, the THE GIANT FROM THE TIN CAN and the THE MISING UNATARA. The environment (home / school) is known to be a major cause of feelings of humiliation in children and adolescents. In this research, the effects of the home environment on the formation of a sense of humiliation in a person such as parent depression, loss of life, poor and inadequate supervisor, and the effects of the school environment on the formation of a sense of humiliation in a person such as physical harassment, attribution of bad attributes by students and blame for coaches, The characters have been reviewed. This research has been investigated with a qualitative content analysis approach and the related sentences and meanings have been conducted in accordance with the Adler theory of deductive analysis. The results showed that the role and influence of the school environment on the impact of the home environment on the sense of humility in the narratives of Rajabi is greater. in these two works, the causes of a sense of humility both in the impact of the home environment and on the impact of the school environment were observed in the THE GIANT, more than the lost Unauthorized book. The influence of the home environment and school environment on creating a sense of humility in Tuka, the main character

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alfred Adler
 • Inferiority Feeling
 • THE GIANT FROM THE TIN CAN
 • Mahdi Rajabi
 • THE MISING UNATARA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1397
 • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1396
 • تاریخ بازنگری: 11 تیر 1397
 • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1397