مقایسۀ قصۀ «خیر و شر» در هفت‌پیکر با بازنویسی آن به گویش بختیاری از نظر روایت‌مندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف در این پژوهش، مقایسۀ قصۀ خیر و شر در هفت‌پیکر نظامی، با روایت بازنویسی آن در فرهنگ بختیاری از نظر روایت‌مندی است تا نشان داده شود با توجه به دیدگاه نیکولایوا دربارۀ روایتمندی داستان‌های کودکان، روایت بازنویسی شده چه ویژگی-هایی یافته و همچنین نوع نگرش به کودک و انتظارات از وی در فرهنگ بختیاری، چه تأثیری بر امر بازنویسی داشته است. بر این اساس، عناصر داستانی در این دو قصه مانند شروع، تعلیق، گره‌افکنی، پایان، شخصیت، زاویۀ دید، زمان و مکان بررسی شد که نتایج پژوهش، نشان می‌دهد بسیاری از عناصر داستان، تغییر داده شده است تا روایت بازنویسی شده، مناسب با فهم مخاطب کودک شود. همچنین نوع نگرش به کودکان در فرهنگ بختیاری، باعث تغییراتی در قصۀ بازنویسی‌ شده گردیده است. پذیرش از سوی خانواده و شیوۀ اعتماد به دیگران، از جمله ارزش‌ها و هنجارهایی هستند که در فرهنگ بختیاری، کودکان باید بیاموزند و در قصۀ بازنویسی شده نیز بر آن‌ها تأکید شده است. نگرش منفی به خشونت، باعث شده است تا داستان پایان خوشی داشته باشد. نامناسب دانستن موضوع عشق برای کودکان، موجب شده تا این صحنه در قصۀ بازنویسی شده به صورت بسیار خلاصه روایت شود. اهمیت دادن به تجربۀ زیستی کودکان و اصل همذات‌پنداری، سبب شده است تا زمان و مکان داستان، به منطقۀ عشایری بختیاری تغییر داده و در سن و نقش شخصیت‌ها تغییراتی ایجاد شود یا توجه به این مسأله که در فرهنگ بختیاری، کودکان باید در حل مشکلات زندگی نقش‌آفرین باشند، در روایت بختیاری، برخلاف نگرش جبرگرایانه در روایت نظامی، شخصیت‌ها نقش فعّال‌تری یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the "Good and Evil" Tale in Sevenfold by rewriting it into Bakhtiari dialect

نویسنده [English]

  • Ebrahim Zaheri abdevand
Assistant Professor of Persian language and literature of Shahr-e-Kord University
چکیده [English]

The purpose of this research is to compare the story of good and evil in the military seventh with the narration of its rewriting in Bakhtiari culture, to show that the type of attitude towards the child and his expectations in this culture had an effect on the rewrite. Accordingly, the narrative elements in these two stories, such as start, suspension, knitting, ending, personality, angle of view, time and place were investigated. The results of the research show that, according to Bakhtiari culture and attitude towards children, changes It was created in rehearsal tale. Family acceptance and trust in others, including values ​​and hurricanes that have to be learned in the Bakhtiari culture, children, and emphasized in the rewritten story. The negative attitude to violence has made the story a happy ending. Inappropriate knowledge of the theme of love for children has led to a very brief account of this scene in the rewritten story. The importance of the children's biological experience and the principle of conceptualization has changed the time and place of the story into the Bakhtiari nomadic zone, and changes have been made in the age and role of the characters, or the attention given to the issue that, in the Bakhtiari culture, children should In solving life problems, characters play an active role in Bakhtiari's narrative, contrary to the deterministic attitude in military narrative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rewriting
  • good and evil
  • Bakhtiari culture
  • child
  • military

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 27 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1398