فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روان‌شناسی اگزیستانسیال (ارنستو اسپینلی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌جوی دکتری زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش بودیم که آیا روان‌شناسی اگزیستانسیال (به روایت ارنستو اسپینلی) چارچوب مفهومی مناسبی برای فهم مسئله‌ی ادبیات نوجوان و پژوهش در این حوزه ارایه می‌دهد یا نه. بدین منظور، ابتدا مسئله‌ی ادبیات نوجوان را در چارچوب‌های نظری موجود تحلیل کردیم و دیدیم که همه‌ی آن‌ها درنهایت، مسئله‌ی ادبیات نوجوان را نمود نوعی دوراهی و تقابل میان خود و دیگری/جهان می‌دانند. پس از معرفی مختصر روان‌شناسی اگزیستانسیال نشان دادیم که می‌توان با تکیه بر اصل هم‌پیوستگی و مفاهیمی چون دیمونیک، انتخاب، آزادی و مسئولیت اصیل و غیراصیل، مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان را صورت‌بندی کرد. در ادامه، الزامات خاصِ روش کاربرد این نظریه (کیفی، سوژه‌محور ومبتنی­بر توصیف) و زمینه‌های مناسب نظریه‌پردازی و نقد در این حوزه را بر مبنای روان‌شناسی اگزیستانسیال پیشنهاد کردیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Existential Psychology, Understanding the Main Problem of Young Adult Literature and the Research in the Field

نویسندگان [English]

  • Roya Yadolahi Shahrah 1
  • Mohamad Javad Mahdavi 2
  • maryam Salehi Niya 2
  • Amir Amin Yazdi 2
1 PhD Student of Persian Language and Literature/Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In this research, we sought to answer the question of whether existential psychology (as presented by Bo Jacobson and Ernesto Spinelli) provides a conceptual framework for understanding the main problem of young adult literature and research in this field. To this end, we first analyzed the problem of young adult literature in the existing theoretical frameworks and found that all of them ultimately have considered this problem as a kind of dichotomy between self and the other/the world. After a brief introduction of existential psychology (from the perspective of Ernesto Spinelli and Bo Jacobson), we have shown that one can rely on the inter-relatedness principle and two basic life dilemmas, love/aloneness and the free choice /the Obligations of your life reality, as well as concepts such as daimonic, choice, freedom, responsibility in authentic or inauthentic ways to formulate the main problem of young adult literature. We propose, then, specific requirements for the method to apply this theory in literary criticism or theorizing (being qualitative, subject-oriented, and based on description), and appropriate areas for theorizing and literary criticism in this field, based on existential psychology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Existential Psychology"
  • "Bo Jacobsen"
  • "Ernesto Spinelli"
  • "The Theory of Young Adult Literature"
  • "The Problem of Young Adult Literature"
مرادی، علی.(1395). مفهوم نوجوانی در رمان نوجوان ایران. پایان‌نامه‌ی کارشناسی­ارشد دانشگاه پیام­نور تفت.
نیکولایوا، ماریا.(1387). «بزرگ­شدن، دوراهی ادبیات کودک». دیگرخوانی‌های ناگزیر، ترجمه‌ی غزال بزرگ‌مهر، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
یونگ، کارل گوستاو.(1393).  انسان و سمبول‌هایش. ترجمه‌ی محمود سلطانیه، تهران: جامی.
Beauvais, Clémentine. (2015). The Mighty Child: Time and Power in Children's Literature. John Benjamin B.V.
Coats, Karen. (2011). "Young Adult Literature: Growing Up, In Theory". In Wolf, Shelby A. et.al. (ed.), New York and London:
Routledge (Taylor & Francis Group). Pp. 315-330.
Cooper, Mick. (2003). Existential Therapies. London. Thousand Oaks. New Delhi: SAGE Publication.
Grenz, Dagmar. (1995). "Literature for Young People and the Novel of Adolscence". In Nikolajeva (ed.), Maria. Aspects and Issues in the History of Children's Literature. Westport, Connecticut. London: Greenwood Press.
McCallum, Robyn. (2002). Ideologies of Identity in Adolescent Fiction: the dialogic construction of subjectivity. New York and London: Garland Publishing Inc.
Nikolajeva, Maria. (2002). "Growing Up: The Dilemma of Children's Literature". In Seel, Roger D. (ed.), Children's Literature as Communication. Amsterdam. Philadelphia: John Benjamin's Publishing Company. pp. 111-136.
Seelinger-Trites. Roberta. (2000). Disturbing the Universe: power and repression in adolescent literature. Iowa City: University of Iowa Press.
Spinelli, Ernesto. (2007). Practicing Existential Psychotherapy: The Relational World. Los Angles. London. New Delhi. Singapore: SAGE Publication.