بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم» تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی!

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش، یافتن عناصر و ویژگی‌های بومی رمان دشت متلاطم اثر علی اکبرکرمانی‌نژاد در ژانر فانتزی/ علمی‌تخیلی بومی است و جلوه‌های فرهنگی‌هویتی اقلیت‌های قومی در این رمان نوجوان واکاوی شده‌اند. دشت متلاطم از ابعاد گوناگون بر فرهنگ قوم بلوچ تمرکز دارد و در قالب تلفیقی از گونه‌های فانتزی و علمی‌تخیلی، مقتضیات زندگی و فرهنگ بلوچی را به تصویر می‌کشد. این رمان به‌دلیل برانگیختن صدایی کمتر شنیده‌شده در ادبیات نوجوان ایران و درآمیختن زیست‌بوم منطقه‌ی کویری با مؤلفه‌های هویت قومی اهمیتی ویژه دارد. این مؤلفه‌ها از دل تعامل میان انسان و طبیعت بومی به دست می‌آیند. یافته‌ها نشان می‌دهند که دشت متلاطم در ساختن هویت و انگاره‌ی قومی مثبت از بلوچ‌ها در چند محور گام‌هایی مؤثر برداشته است. سنت‌های قومی بازتابی گسترده در رمان دارند و نوجوان در عین توجه به سنت‌ها، با در پیش گرفتن سفری دشوار و سرنوشت‌ساز، وارد دیالوگ با فرهنگ می‌شود و ضمن خودیابی در بافت فرهنگ بلوچی، محدودیت‌های آن را به چالش می‌کشد و سنت‌های قومی را به شیوه‌ای نو احیا می‌کند. لباس بلوچی، حیوان‌های کویری که ارتباطی تنگاتنگ با انسان دارند، باورها و رسم‌های قومی، مسئله‌هایی همچون قاچاق مواد مخدر و نگاه طبقاتی درون‌قومی در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و اسطوره‌ای زیست‌جهان بلوچی را برای مخاطب ملموس و شناخت‌پذیر می‌کنند. گونه‌ی سیال و چندگانه‌ی رمان نیز که میان فانتزی بومی، علمی‌تخیلی بومی و رئالیسم جادویی در نوسان است، هماهنگ با زیست‌بوم در خدمت بازتعریف هویت قومی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

You are not Baloch! If you are, You may not be one of us! The representation of ethnic identity in The Tumultuous Plain

نویسنده [English]

  • Farzaneh Aghapour
Persian Language and Literature, Humanities Faculty, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

This study investigates the indigenous aspects and elements of The Tumultuous Plain of Ali Akbar-Kermani-Nejad written in indigenous fantasy/ science-fiction genres as well as analysing Cultural identitive representations of ethnic minorities in this novel.
Tumultuous Plain has focused on Baloch ethnicity from various dimensions. The combination of fantasy and science-fiction leads the audiences to the culture of Baloch people and their lifestyle. This novel as a counter-story is of an extra importance for rising rarely heard voice and engaging desert environment with ethnic identity elements which are derived from the interaction between man and indigenous nature. Tumultuous Plain has played an effective role in forming the sense of positive ethnic identity. The novel reflects ethnic traditions in a wide range and the adolescent protagonist regarding to those traditions starts a difficult voyage. He can challenge the limitations of his culture and reform the traditions through a dialogue with his culture. Balochi dresses, the animals of dessert which are in touch with people, beliefs and ethnic customs, the transit of drug and dominance of castes inside the ethnicity make the Baloch culture recognizable along with religious and mythological capacities of this ethnicity. The ambivalent genre of this novel (indigenous fantasy, science-fiction and magic realism) in a harmonic interaction with ecosystem redefines the ethnic identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenous Literature
  • ethnic identity
  • science-fiction and fantastic YA novel
  • Ali Akbar-Kermani-Nejad
  • Tumultuous Plain
اکبرکرمانی‌نژاد، علی.(1397). دشت متلاطم. ویراستار: فرزانه آقاپور، تهران: محراب قلم.
اکرمی، جمال‌الدین. (1394). غریبه و دریا. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
الیاده، میرچا.(1382). اسطوره، رویا، راز. ترجمه‌ی رویا منجم، تهران: علم.
حسن‌بیگی، ابراهیم.(1373). ریشه دراعماق. تهران: برگ.
حسنی، حسن.(1356). «سوگند و سوگندخوردن». نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره­ی7،صص 33-38.
سیدآبادی، علی‌اصغر.(1384). «ادبیات کودک و نوجوان و هویت تجویزی». پژوهشنامه‌ی ادبیات کودک و نوجوان، شماره‌ی 42، صص37-42.
سیدامامی، کاووس.(1387). «هویت‌های قومی از کجا برمی‌خیزند؟». خط اول، سال2، شماره‌ی7، صص 15-32.
Browne, Tiffany Nicole. (2016). The Intersectionalities of Identity in Young Adult Fiction with Biracial Protagonists. Thesis. Eastern Michigan University.
Delgado, Richard. (1989). “Storytelling for Oppositionists and Others: A Plea for Narrative”, Michigan Law Review Association, 87 (8), 2411–2441.
Engles, Tim; Kory, Fern. (2013). “Incarceration, Identity Formation, and Race in Young Adult Literature: The Case of Monster vesus Hole in My Life”, English Journal, 102.4, PP 53-58.
Fanuel Hanán Díaz. (2017). Realism and magic in Latin American children’s books from: The Routledge Companion to International Children’s Literature Routledge, Accessed on: 25 Sep 2019 https:// www.routledgehandbooks. com/ doi/10.4324/ 9781315771663.ch3
Greene, William L. (1998). Determinants of Ethnic Identity among Adolescents in Haw Ait. PhD Dissertation. University of Haw.
Hughes-Hassell, Sandra. (2013). “Multicultural Young Adult Literature as a Form of Counter-storytelling.” The Library Quarterly: Information, Community, Policy, 83(3), 212-228.
Lampert, Jo. (2007). The whole world Shook Shifts in Ethnic, National, Heroic Identities in Children’s Fiction about 9/11, PHD Dissertation, Center of Learning Innovation, Queensland University of Technology.
Mailey, Chaz D. (2011). Racial Identity and Religiousness: Role of religion and Racial Identity on Substance Use in African American College Students. PhD Dissertation. The College of Graduate and Professional Studies, Indiana State.
Nephew, Irenne J. (2009). An Ethnographic Content Analysis of Children’s Fiction Picture Books Reflecting African American Culture Published 2001-2005. PhD Dissertation, Manhattan, Kansas State University
Pagni Stewart, Michelle; Atkinson, Yvonne. (2009). Ethnic Literary Traditions in American Children’s Literature. First Published, New York: Palgrave Machmillan.
Rotherham, M. J.; Phinney, J. S. (1987). “Ethnic behavior patterns as an aspect of identity”. In M. J. Rotheram & J. S. Phinney (Eds.), Children’s ethnic socialization: Pluralism and development (pp. 201-218). Newbury Park, CA: Sage.
Santos, Diego Junior da Silva, Palomares, Nathália Barbosa, Normando, David, & Quintão, Cátia Cardoso Abdo. (2010). Race versus ethnicity: differing for better application. Dental Press Journal of Orthodontics, 15 (3), 121-124 https://dx.doi.org/10.1590/S2176-94512010000300015
Shoket Ghafleshi, Enkelena. (2013). “Images of Ethnicity, Nationality, and Class Struggle in Communist Albanian Childern’s Literature and Media”, Bookbird: A journal of International Children’s Literature, Volume, 51, Number 4, pp 21-28.