بررسی تطبیقی قصه‌ی فریدون به روایت ماصرمی‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه جهرم

چکیده

بررسی تطبیقی قصه‌ی فریدون به روایت ماصرمی‌ها

چکیده
فریدون، پنجمین پادشاه نامدار کیانی است که داستان‌های مربوط به او، بخش قابل توجهی از شاهنامه‌ی فردوسی را به خود اختصاص داده است. در شاهنامه‌، شمار کسانی که به همه‌ی دوره‌های زندگی آن‌ها پرداخته شده باشد، بسیار اندک است. یکی از این شخصیت‌ها فریدون است. ماجراهای مربوط به فریدون در میان عامه‌ی مردم نیز نفوذ گسترده‌ای یافته است. یکی از این گونه روایت‌ها، روایتی است که یکی از نقالان روستای ماصرم-روستایی در 40 کیلومتری جنوب غرب شیراز- به نام «خاور قشنگ» روایت می‌کند. نگارنده، نخست به شیوه‌ی میدانی، این روایت را ثبت کرده و سپس به بررسی تطبیقی آن با روایت شاهنامه‌ی فردوسی پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد راویان و نقّالان کوشیده‌اند برای پذیرش این داستان در میان مردم منطقه، دست به بومی‌سازی بزنند. به دیگر سخن، این روایت جز در برخی از خطوط داستان، کمتر شباهتی به روایت شاهنامه دارد و یکسره متفاوت شده است. بررسی این روایت نشان می‌دهد که نقالان افزون بر روایت شاهنامه، به عناصر بومی و باورهای عامیانه، روایت‌های مذهبی و نیز اسطوره‌های کهن توجه داشته‌اند. به طور کلی می‌توان گفت تفاوت‌های دو روایت در سه بخش قابل بررسی است: حوادث، شخصیت‌ها و مکان‌های رخدادها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Fereydoon’s Tale as Narrated by the Masarms

چکیده [English]

A Comparative Study of Fereydoon’s Tale as Narrated by the Masarms

Abstract:
Fereydoon is the fifth famous Kiani king whose stories are included in most part of ferdowsi’s Shahnameh. In Shahnameh, the number of people whose lives to be fully attended to is very limited. One of these personalities is Fereydoon. The adventures of Fereydoon have extensively pervaded into ordinary people’s lives. One of such narrations is one narrated by one of the narrators of Masarm village named “the beautiful orient”, located in Shiraz’s south west at a distance of forty kilometers. The author, first, with a field method, has registered the narration and, then, has attended to its comparative analysis with Ferdowsi’s Shahnameh narration. The findings of the study show that the narrators have attempted to domesticate the story for accepting the story amongst the people. In other words, this story bears little resemblance to that of Shahnameh’s narrations except very few lines made completely different. The investigation of this story shows that the narrators, in addition to Shahnameh’s narration, have paid meticulous attention to local elements and folk beliefs, religious narrations and old myths. In general, it can be said that the differences of the two narrations can be investigated in three sections: events, personalities and the places of such events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narration
  • oracle
  • Zahhak
  • Fereydun

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 18 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1398