تقابلهای دوگانه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و رولد دال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی ایران،

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی ایران،

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی ایران،

چکیده

چکیده
تنها از راه تقابل است که روایت ایجاد می‌شود و از همین رو باید شخصیت‌ها و کنش‌های آنان را در تقابل‌های دوتایی بررسی کرد. منظور از ساختارهای مفهومی در این‌جا و در این پژوهش ساختارهای دوگانه و تقابلی است که اعم از تقابل‌های خیر و شر، بد و نیک و غیره است که در کل گفتمان ادبیات فارسی مشاهده می‌شود. بررسی ساختارگرایانه‌ی آثار هوشنگ مرادی کرمانی و رولد دال بیانگر آن است که فقیر برای رهایی خود از شرایط دست به تلاش می‌زند؛ امّا در نهایت وضعیت او تغییر چندانی نمی‌کند. اسارت و بندگی طبقه‌ی فقیر نیز از خصوصیات مشترک این آثار است. اِعمال زور، خشونت و لحن توهین آمیز طبقه‌ی ثروتمند از دیگر ویژگی‌های مشترک آثار این دو نویسنده است. بررسی تقابل‌ها و تحلیل رابطه‌ی آن‌ها در داستان‌های مرادی کرمانی و رولد دال بیانگر آن است که پیامد مشترک فقر در ایران و جامعه‌ی انگلستان، کار اجباری کودکان و روبرو شدن آن‌ها با واقعیت‌های زندگی است. پژوهش پیش‌ِرو بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع اِسنادی-کتابخانه‌ای، ساختارهای مفهومی تقابل‌های دوگانه را در سه اثر هوشنگ مرادی کرمانی (قصه‌های مجید، بچه‌های قالیباف‌خانه و شما که غریبه نیستید.) و سه اثر رولد دال (چارلی و کارخانه‌ی شکلات‌سازی، آقای روباه شگفت‌انگیز و دنی، قهرمان جهان) استخراج کند و سپس به مقابله‌ی این آثار بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

opposition in the Works of Houshang Moradi Kermani and Roald Dahl

نویسندگان [English]

  • neda noor pisheh 1
  • ahmad tahan 2
  • farzane mozafariyan 3
1 azad univwesity firoozabad
2 firouz abad university
3 firouz abad university
چکیده [English]

Abstract
It is through the interplay that the narrative evolves that one has to examine their personalities and actions in binary oppositions. The conceptual structures are meant here and in this research are the dual and contrasting structures that are found throughout the discourse of Persian literature. The present study aims at using the descriptive-analytical method and using documentary-library resources to conceptualize the dual structures of conceptual structures in three works by Houshang Moradi Kermani (Majid Tales, Children The carpet store and you who are not strangers.) And extract three of Rold Dahl's works (Charlie and the Chocolate Factory, The Wonderful Fox, and World Champion Danny), and then deal with these works. The reason for the two writers' choice was their intellectual and artistic sharing in expressing dual oppositions on different topics in the world. A structuralist study of the works of Houshang Moradi Kermani and Rold Dahl indicates that the poor are struggling to get rid of the situation, but in the end his situation does not change much. The captivity and servitude of the poor are also common features of these works. The rich, offensive, and offensive tone of the wealthy class are other common features of these two authors. Examining the contradictions in these stories suggests that the common consequence of poverty in Iran and the United Kingdom is the forced labor of children and their confrontation with the realities of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Roald Dahl
  • Houshang Moradi Kermani
  • binary opposition
  • Structuralism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1398