بررسی تاثیر نهادهای قدرت روی آثار کودک و نوجوان ایران: مورد پژوهی آثار جایزه گرفته تالیف و ترجمه پیش و پس از انقلاب اسلامی (1367-1340)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در طول زمان نهادهای قدرت از نظام های ادبی و فرهنگی جهت تحقق اهداف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی خود استفاده کرده اند. سوال تحقیق این بود که آیا ادبیات کودکان و نوجوانان ایران نیز تحت تاثیر نهادهای قدرتمند ادبی و غیرادبی قرار داشته است و جهت تحقق اهداف خاص دستکاری شده یا خیر؟ از آنجایی که مطالعه دیگری به این موضوع نپرداخته بر آن شدیم تا در بازه زمانی 1340 تا 1367 محدوده بررسی مطالعه حاضر باشد که یکی از پر رویدادترین دوره های تاریخی ایران بوده و تغییرات ژرف سیاسی و اجتماعی در آن رخ داده است. بررسی شامل هم آثار ترجمه شد و هم تالیف و از آنجایی که بررسی تمامی آثار تولیدی این بازه زمانی از حوضله مطالعه خارج بود، پیکره مطالعه به آثار جایزه گرفته محدود شد چون آثار برگزیده حتما مورد تایید نهادها بوده اند و باید ویژگی برجسته مشترکی داشته باشند که با سایر آثار تفاوت پیدا کرده اند. جمعاً 169 اثر جایزه گرفته ترجمه و تالیف استخراج شد و جزئیات آثار با کمک منبع کتابخانه ملی ایران کامل و در نرم افزار SPSS جهت تحلیل قرار گرفت. علاوه بر این، محتوای آثار جایزه گرفته به لحاظ موضوعی بررسی و مقایسه شد. مطالعه از نوع اکتشافی بود نتایج نشان داد که علی رغم نوپا بودن نظام ادبی کودک و نوجوان در این دو دوره، نهادهای قدرت از آن برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی خود استفاده کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of powerful institutions on Iranian Children’s Literature award-winners before and after the Islamic revolution (1961 – 1988)

نویسندگان [English]

 • nadia Ghazanfari Moghaddam
 • Mohammad Reza Hashemi
 • Mahmoodreza Ghrban Sabbagh
English Department, Faculty of Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Throughout history, powerful institutions of various communities have turned to Children’s Literature to pursue their political, religious, economical, commercial, and socio-cultural purposes. As this had occurred commonly in different communities, the query of the present study was to investigate whether Iran’s powerful institutions had also affected Children’s Literature to pursue similar purposes as well. Review of previous literature showed no similar work carried out on Iranian Children’s Literature with such intention. The study was delimited to only those written and translated literature that had received awards by national and international institutions (this would ensure direct effect of power on product) and the scope of investigation was from 1340/1361 to 1367/1988. The period was selected intentionally due to the drastic socio-political and ideological changes in the country because of two major events: 1) the Islamic Revolution and 2) The Iran-Iraq war. A sum of 169 awarded literatures were collected and then analyzed quantitatively by SPSS software and later qualitatively by content analysis. Overall, results showed that despite all the commotion in the country, powerful institutions had indeed affected Children’s Literature and directed it for other purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Translated Children's Literature
 • Islamic Revolution
 • Iran
 • award
 • institution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398
 • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1397
 • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 20 خرداد 1398