مطالعة شیوه‌های بازنمایی زنان در ده داستان کودک از محمدرضا یوسفی «بر مبنای فرانقش اندیشگانی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 آموزش و پرورش

چکیده

مطالعة شیوه‌های بازنمایی زنان در ده داستان کودک از محمّدرضا یوسفی «بر مبنای فرانقش اندیشگانی»


چکیده
هدف این پژوهش، بررسی «شیوه‌های بازنمایی شخصیت‌ زنان» در ده داستان ‌برگزیدة محمّدرضا یوسفی است. بر این اساس داستان‌هایی از قبیل «قالیچة بته گلی»، «قصّۀ گل‌رو و گل‌بو» و «سبز، آبی و زرد» ویژه مخاطبان گروه سنّی «ب و ج» بر مبنای فرانقش اندیشگانی تحلیل شده‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که زنان در داستان‌های مورد بحث، شخصیت‌هایی فعّال، کنشگر، تأثیرگذار، تعلیم‌دهنده و صاحب تفکّر هستند. یوسفی در معرّفی زنان در متن روایت، از کنش، گفتار و صفات نسبت داده شده به شخصیت‌های داستانی بهره می‌گیرد. «فرآیندهای مادی» ابزار اصلی یوسفی در بازنمایی فعّال و بدون تبعیض زنان در ساختار روایات است؛ این فرآیندها کارکرد ترغیبی چشمگیری دارند و مخاطب را با شخصیت داستان و کنش‌های وی همراه می‌کنند و بر جنبة حقیقت‌نمایی داستان می‌افزایند. «شخصیت‌های زن» در بیشتر این فرآیندها نقش «کنشگر» دارند. حضور کم‌بسامد این مشارکان در «فرآیندهای ذهنی» نیز در «واقع‌نمایی» و «تقویت باورپذیری مخاطبان» مؤثّر است.

واژه‌های کلیدی: داستان کودکان، زنان، فرانقش اندیشگانی، محمّدرضا یوسفی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Women's Representation Methods in ten Children's Stories by Mohammad Reza Yousefi "On the Basis of Thought"

نویسندگان [English]

  • ahmad tamimdari 1
  • gholamreza mastali 2
  • shahnaz ebadati 3
1 allame univercity
2 allamehunivercity
3 teacher
چکیده [English]

The purpose of this paper is to study the “women’s character representation” in ten selected stories by Mohammad Reza Yousefi. In this study, stories such as “Red Design Rug” (Qaliche Botteh Goli), “The Story of Golru and Golbu” (Qessye Golru va Golbu), and “Green, blue, and yellow” for the early leveled and middle-grade audience are analyzed on the basis of ideational metafunction. Findings show that women in these stories are active, influential, educator, and thinking individuals. In the introduction of women in the narrative context, Yousefi uses actions, speeches, and traits attributed to fictional characters. “Material process” is the main tool of the author in the active non-discriminatory representation of women in the structure of narratives. This process has a remarkable persuasive work, and makes the audience accompany with the characters and their actions, and reinforces the factual aspect of the story. “Female characters” are “agents” in most of these verbs. The low attendance rate of these participants in “mental processes” is also effective in “realism” and making the audience “believe” the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • The Story of the Child
  • Mohammad Reza Yousefi
  • Anonymous

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 06 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 مهر 1398