استعاره ی فضایی نقشه‌نگاری و وجوه دِلالی آن در رمان امپراطور کلمات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده

یکی از مفاهیم محوری و مشترکِ حوزه‌های معرفتی همچون عرفان، فلسفه، روانشناسی، روانکاوی و مطالعات پسااستعماری؛ تبیین وضعیت دولبه ی کنش نشانه‌ورزی یعنی هستی-هویت‌بخشیِ همراه با فقدان است که موضوع بازنمایی برخی از روایت-های ادبی از جمله داستان‌های کودک و نوجوان شده است. رمان «امپراطور کلمات» در مقام نمونه‌ای برجسته از تلقی فوق در ادبیات داستانی کودک و نوجوان فارسی است که با تکیه بر استعاره ی فضایی نقشه‌نگاری به بازنمایی آن موضوع پرداخته است. در این نوشتار وجوه دِلالی استعاره ی مذکور به شیوه ی توصیفی-تحلیلی دلالت‌یابی و تفسیر شده است. نتیجه نشان می‌دهد که مولف-راوی رمان امپراطور کلمات با روایت‌پردازی مبتنی تداخل سطوح روایی از بالا به پایین و بالعکس، از یک سو هویتمندی یا هویت‌پذیری سوژه-ابژه‌های داستانی را با تکیه بر استعاره ی نقشه‌نگاری و با تکیه بر دو سمبل یا عنصر خط‌ و کلمه‌ بازنمایی کرده؛ در عین حال فقدان برآمده از هویتمندی را که شامل انواع محاکمه، معاینه، جنگ، زندانی‌شدن و جدایی است، نشان می‌دهد. موازی با این وضعیت، مولف-راوی داستان سعی کرده است تا با وجوهی از تعویق خودِ کنشگران نیز تعلیق برخی از نشانه‌ها همچون پاک‌کردن خط‌ها، شاعرانگی، دیوانه‌نمایی، کولی‌گری و شوریدگی، اُمّی‌نمایی، بی‌کلمه‌گی و بی‌نامی نیز مرزشکنی‌روایی، امکانِ گذرِ نمادین از فقدان نهفته در نشانمندی و هویت‌پذیری را به نمایش بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial-topographical metaphor and its function in The Emperor of Words

چکیده [English]

One of the central and common concepts in areas such as mysticism, philosophy, psychology, psychoanalysis and postcolonial studies is specifying the status of the paradoxical double-edged marking action – the being-identity and nonexistence – which is the subject of the representation of some literary narratives including fiction written for children and adolescents. The novel, The Emperor of the Words, written for children, is a good example of the aforementioned concept in Persian fiction. The novel utilizes spatial-topographical techniques to represent the concept. In this essay, the representational aspects of the spatial-topographical metaphor have been analyzed with a descriptive, interpretive approach. Findings of the essay show that the author forces the author-narrator of the novel break the boundary of narrative levels from the top to the bottom level and vice versa to create, on the one hand, the being-identity of the subjects and the objects of the narrative with spatial metaphors, working with two dominant symbols: lining and word coinage; and, on the other hand, map the nonexistence and lack of identity with different types of trials, examination, imprisonment, and separation. Meanwhile, the author-narrator of the novel attempt to depict different aspects of ambiguity created by the story agents, blurring the easy interpretation of the signs of the text. These include: erasing the lines, poetic asides, pretending to be mad, state of frenzy, dumb looking, wordlessness, namelessness and mixing narrative levels. These states, however, provide the opportunity of symbolic movement from nonexistence and identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akbarpour
  • The Emperor of the Words
  • Mapping
  • Identity
  • Loss

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 27 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 02 آبان 1398