مفصل‌بندی بینش دووجهی در ساختار اسطوره‌ای رمان «سنجاب‌ماهی عزیز»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گیلان

چکیده

حضور اسطوره در بطن وقایع و امور، نیاز بشر به ارتباط با زمان بی‌کران و مکان مقدس و نقش رسانگی اسطوره در اتصال انسان به غایت و تمامیت کیهان‌شناختی، به بازتولید، بازسازی و بازآفرینی تفکر، بینش و موتیوهای اساطیری می‌انجامد. در آگاهی اسطوره‌ای فاصلة زمانی و مکانی امور، اشیاء و پدیدار از بین می‌رود، عناصر ناهمگون و متضاد و همه تمایزات و تقابل‌ها به‌گونه‌ای درون فضا- مکان و زمان اسطوره‌ای و مقدس توزیع، مفصل‌بندی و معنا می‌شوند. جستار حاضر با تکیه بر بینش دووجهی به تحلیل و مفصل-بندی مفاهیم، پدیده‌ها و موتیوهای اسطوره‌ای در رمان «سنجاب‌ماهی عزیز» از فریبا دیندار می‌پردازد. این زیست متباین در اندیشه نینا، کارکتر اصلی داستان ریشه دارد. نینا خود را سنجاب‌ماهی می‌داند و می‌نامد، او زیستی توأمان دارد؛ سنجاب‌گونه و ماهی‌وار؛ این اندیشه در همه مفاهیم و پدیده‌های داستان، درهم‌تنیده و متوازی پیش می‌رود. او دختر نوجوانی است که با دشواری‌های سن بلوغ درگیر است، تجربه توأمان جهان کودکی و ورود به جهان بزرگسالی، تجربه مرگ آیینی/ فرایند آیین گذار و تولد دوباره، و پیوستگی معنای زندگی خویش با مرگ پدر؛ و همه این دوسویه‌گی‌ها در لایه لایه دو زمان خطی(تقویمی و واقعی) و زمان حلقوی(اسطوره‌ای و بی‌کران) و مکان ملموس زندگی نینا و مکان ماندالاگونه او پیش می‌رود. این پژوهش نشان می‌دهد، که چگونه نینا در فرایند نامه‌نگاری به شخصی ناشناس به نام آقای ماهی از تضادها، تناقض‌ها و درگیری‌های درونی‌اش می‌گذرد و در رسیدن به فردیت و وحدت، هم به بلوغ جسمانی می‌رسد و هم با پذیرش مرگ پدر، به آرامش و بلوغ روحی و اجتماعی دست می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Articulation of Dual Vision in Mythical Structure of “Dear Squirrelfish”

چکیده [English]

The presence of myth at the center of events and affairs, human’s need to connect with holy endless time and place and the media role of myth for human’s connection to cosmological end and totality results in reproduction, reconstruction, and recreation of thought, vision and mythological motifs. washed away and all heterogeneous and contradictory and all distinctions and conflicts in some way are distributed, articulated, and signified in mythical and holy space-place and time. The present article depending on two-sided/ dual vision deals with analysis and articulation of terms, phenomena, and mythical motifs in Fariba Dindar’s “Dear Squirrelfish” novel. This contradictory and dual living is rooted in Nina’s thought, main character of the story. Nina recognizes and calls herself a ‘squirrelfish’. She has a dual living, like squirrel and fish. This idea moves on, interwoven and parallel, in all the terms and phenomena’s of the story. She is a teenager girl who is involved with difficulties of puberty. The simultaneous experience of childhood world and entering adulthood world, the experience of ritual death/ the process of rites of passage and reborn, and the continuity of meaning of one’s own life with father’s death and all this dualities goes on in all layers of two linear times (calendar and real) and circular time (mythical and endless) and Nina’s tangible living place and her mandala-like space. This research indicates that how Nina by sheltering in her holy place (a lake and a tree called Cherney) and connecting to magical time and eternal present, in the process of letter-writing to an unknown person called Mr. Fish passes her inner conflicts, contradictions, and involvements and in reaching individuality and unity, reaches physical maturity also by accepting father’s death finds serenity and spiritual and social maturity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mythical Thought
  • Dual Vision
  • Rites of Passage
  • Teenager Novel
  • Dear Squirrelfish

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1398