مفهوم خوانایی در ترجمه ی ادبیات کودکان و نوجوانان و شیوه ی ارزیابی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

در این تحقیق درباره‌ی پدیدهی خوانایی متن و نحوهی ارزیابی و ترجمهی آن در ادبیات کودکان بحث می‌شود. برخی ابهامات و سوء‌تعبیرات موجود درباره‌ی خوانایی متن و ارزیابی آن در ادبیات کودکان مطرح و برای رفع آن‌ها و روشن کردن مسأله تلاش می‌شود. هم‌چنین، نگارندگان شیوه‌ای ترکیبی را برای ارزیابی سطح خوانایی متن پیشنهاد می‌کنند و به منظور نشان دادن اعتبار این شیوه، مطالعهای موردی ارائه می‌کنند که از این مدل استفاده کرده است.
واژه‌های کلیدی: 

کلیدواژه‌ها


تجویدی، غلام‌رضا. (1384). «رده‌شناسی متن، سطح دشواری متن و ترجمه: ره‌یافتی برای انتخاب متون ترجمه». مجله‌ی مطالعات ترجمه، شماره‌ی ۱۲، صص ۲۹-۴۷.

حجازی، بنفشه. (1385). ادبیات کودکان. تهران: روشن‌گران و مطالعات زنان.

شعاری‌نژاد، علی‌اکبر. (1364). ادبیات کودکان. تهران: اطلاعات.

قرشی، محمدحسین. (1374). نقش زبان‌شناسی در تدوین دایرةالمعارفها برای کودکان. پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد.

قرشی، محمدحسین و سیروان امین‌زاده. (1390). تأثیر تبدیل‌های ترجمه بر خوانایی متن در ترجمه‌ی ادبیات کودکان. پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه بیرجند.

میرهادی، توران. (1373). فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. تهران: فرهنگنامه.

Al-Khalifa, H. S., & Al-Ajlan, A. A. (2010). "Automatic Readability Measurements of the Arabic Text: An Exploratory Study". The Arabian Journal for Science and Engineering, 35 (2C), 103-124.

Chesterman, A., & Williams, J. (2002). The Map: A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation. Manchester: St Jerome.

Dubay, W.H. (2004). The Principles of Readability. California: Costa Mesa.

Kintsch, W., & Miller, J. R. (1981). Readability: A view from cognitive psychology. In: Teaching: Research reviews. Neward, DE: International Reading Association.

Klare, G. R. (1963) The Measurement of Readability. Ames, Iowa: Iowa State University Press.

Knuth, R. A. and B.F. Jones. (1991). what does research say about reading. Oak Brook, IL: North Central Reading Educational Laboratory.

Lathey, G. (2006). The Translation of Children`s Literature. Clevedon. Buffalo. Toronto: Multilingual Matters LTD.

Lowrey, T. (2008). The Case for a Complexity Continuum. Working Paper SERIES of UTSA College of Business, 1-28. Also could be found on business.utsa.edu/wp

O`Connell, E. (2006). Translating for Children. In: Gillian, L (Ed.), The Translation of Children`s Literature (pp.15-24). Clevedon. Buffalo. Toronto: Multilingual Matters LTD.

Oittinen, R. (2000) Translating for Children. New York: Taylor & Francis Group.

O`Sullivan, E. (2005). Comparative Children’s Literature. New York: Routledge.

Shavit, Z. (2006). "Translation of Children`s Literature". In: G, Lathey (Ed), The Translation of Children`s Literature (25-40). Clevedon. Buffalo. Toronto: Multilingual Matters LTD.

Thomsom, G. (1998). Children`s Literature and Its Translation. An Overview. M.A Thesis in Translation Studies. University of Surrey, School of Language and International Studies.