بررسی رابطه رشد شناختی و درک روایی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان(بر اساس نظریه ماریا نیکولایوا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

10.22099/jcls.2020.35110.1743

چکیده

اگرچه گرایش به داستان‌پردازی به سبک جدید برای کودک و نوجوان، روندی فزاینده دارد، بازشناسی مرزهای روایت‌پردازی در این حوزة داستان‌پردازی براساس رده‌های سنی مخاطبان ضرورتی انکارناپذیر است. این پژوهش به شیوة توصیفی- تحلیلی متکی بر مبانی نظری روایت‌شناسی و آرای ماریا نیکولایوا درباب جهان داستان و فرایند سه مرحله‌ای «پیشاهبوطی، کارناوالی و پساهبوطی» تلاش کرده است به بازنمایی و واکاوی مشخصه‌های روایی و روانی داستان‌‌های کودکانه برای ترسیم بوطیقای روایت گری داستان‌های کودکانة معاصر بپردازد. از نتایج پژوهش حاضر برمی‌آید که دست یابی به مخاطبان فعال و پویا در حوزة ادبیات داستانی بویژه در دورة بزرگسالی، بدون تربیت ذهنی و عاطفی مخاطبان کودک و نوجوان از رهگذر داستان های پیشاهبوطی و سپس دورة کارناوالی میسر نیست؛ چراکه مراحل سه‌گانه داستان‌پردازی ماریا نیکولایوا آشکار می‌سازد که داستان‌نویسی برای مخاطبان کودک (از آغاز تا رسیدن به مرحلة نوجوانی-دوم) فرایندی تکاملی دارد. تربیت مخاطبان با خصایص مراحل سه‌گانة مزبور می‌تواند به گسترش دانش و شناخت مخاطبان داستان منجرگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between cognitive development and perception of validity in children's and adolescent fiction literature (based on Maria Nikolayeva's theory)

نویسندگان [English]

 • sayedali ghasemzadeh 1
 • fazlollah khodadadi 2
 • ali shamloyi 3
1 MASTER
2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 STUDENT
چکیده [English]

Although the trend toward new style storytelling for children and adolescents is on the rise, recognizing the boundaries of narrative in this storytelling area by audience age is an indispensable necessity. This descriptive-analytic study has attempted to represent and analyze the narrative and psychological characteristics of the story, based on the theoretical foundations of narrative and Maria Nikolayova's views on the story world and the three-step process of "scouting, carnival and post-scandal". Childhood to draw the narrative narrative of contemporary children's stories. It can be concluded from the results of this study that the stories of children and adolescents should be categorized and represented according to their cognitive and psychological conditions in the framework of their own narrative structure. Since storytelling at different age levels must be based on the audience's psychological and cognitive status, reaching an active and dynamic audience in fictional literature, especially in adulthood, without the mental and emotional training of the child and adolescent audience. It is not possible to pass the prose stories and then the carnival period, since the three stages of Maria Nikolayova's storytelling reveal that storytelling has an evolutionary process for the child audience (from beginning to adulthood). The training of audiences with the characteristics of these three stages can lead to the expansion of the audience's knowledge and understanding of the story.

کلیدواژه‌ها [English]

 • structure
 • Audience Psychology
 • Narrative
 • Child and Adolescent Story
 • Nikolayeva

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398
 • تاریخ دریافت: 15 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 18 دی 1398