نویسنده = حیدری، محمدحسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ظرفیت سه داستان‌ از رساله‌ی دلگشای عبید زاکانی بر اساس مؤلفه های تفکر فلسفی لیپمن

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-122

فاطمه عظمت مدار فرد؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری؛ یحیی قائدی


2. مقایسه‌ی شگردهای اعمال اقتدار و آزادی در کتاب‏های داستانی‏ تصویری ایرانی و انگلیسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-92

علی شیروانی شیری؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمد حسین حیدری