نویسنده = شکراله زاده، سودابه
تعداد مقالات: 2
2. تأملی بر هیچانگی : "هیچ هیچ هیچانه‌" و رابطه‌ی متن و تصویر در آن

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-58

ستاره ترابی؛ سودابه شکرالله زاده