نویسنده = موسوی نیا، سیده زهرا
تعداد مقالات: 1
1. نقد رویکرد پدیدارشناسی هوسرلی در قصه های مجید

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-74

علی اکبر سام خانیانی؛ سیده زهرا موسوی نیا