نویسنده = غلامی، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. نقد تطبیقی عناصر داستان (نحوی و کشتیبان )با بازآفرینی آن (حکایت مرد و دریا)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-146

سمانه غلامی؛ جلیل مشیدی