نویسنده = شاه سنی، شهرزاد
تعداد مقالات: 1
1. تصویر سازی زنان در قصه های عامیانه ی مردم فارس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-120

شهرزاد شاه سنی