نویسنده = پورگیو، فریده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مفهوم توانمندسازی در داستان‌های احمد اکبرپور

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-136

فریده پورگیو؛ فاطمه فرنیا


2. بررسی نقش‌های جنسیتی در «خاله سوسکه»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 27-43

فریده پورگیو؛ مسیح ذکاوت