نویسنده = سامانیان، صمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار سینمایی و ادبی انیمیشن ملک خورشید (بازشناسی یکی از ابعاد ادبیات کودک در ایران)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-143

محمدعلی صفورا؛ حسن ذوالفقاری؛ صمد سامانیان