نویسنده = جوکاری، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شگردهای خوانش انتقادی در کتاب های تصویری داستانی ایرانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-90

مهناز جوکاری؛ عطیه فیروزمند