نویسنده = نصرآبادی، حسنعلی بختیار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ظرفیت سه داستان‌ از رساله‌ی دلگشای عبید زاکانی بر اساس مؤلفه های تفکر فلسفی لیپمن

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-122

فاطمه عظمت مدار فرد؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری؛ یحیی قائدی