نویسنده = حسن شاهی، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی ساختار و درون مایه‌ی لالایی‌ها‌ی فارسی و عربی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 91-114

حسین کیانی؛ سعیده حسن شاهی