نویسنده = فرنیا، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم توانمندسازی در داستان‌های احمد اکبرپور

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-136

فریده پورگیو؛ فاطمه فرنیا