نویسنده = مقداری، صدیقه سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی سبک شناسی فانتزی در ادبیات کودک در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-200

صدیقه سادات مقداری؛ فهیمه تخم افشان