نویسنده = دل زنده روی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. یک داستان: چند مترجم: چند راوی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-48

سمیه دل زنده روی