دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
4. کودکانه ها در کاریکلماتورهای پرویز شاپور

صفحه 59-74

علی صفایی؛ لیلا درویش علی پور آستانه