دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار و تابستان 1399 
9. نقش و کارکرد شخصیّتهای دینی – تاریخی در قصّه های عامیانۀ ایرانی

صفحه 217-242

10.22099/jcls.2019.33502.1684

سحر یوسفی؛ محمّد ایرانی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ امیرعبّاس عزیزی فر