دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
3. نقد رویکرد پدیدارشناسی هوسرلی در قصه های مجید

صفحه 55-74

علی اکبر سام خانیانی؛ سیده زهرا موسوی نیا


6. بررسی فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله از منظر «ادب‌مندی»

صفحه 129-152

منیژه عبدالهی؛ احیا عمل صالح؛ محمدصادق محقق زاده