دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1394