دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1396 
4. تحلیل و بررسی و مضامین اشعار در مجلات کودک دهه‌ی هشتاد

صفحه 69-92

جهاندوست سبزعلیپور؛ نسرین صادقی مهر؛ علی صفایی


6. بررسی نماد روانشناختی در شعر کودک

صفحه 117-130

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراله پورالخاص؛ پیام فروغی راد