دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1396 
7. بررسی افسانه ی دژ هوش ربا بر مبنای نظریه ی برونو بتلهایم

صفحه 143-160

نجمه واعظی دهنوی؛ طاهره خامنه باقری؛ سعدی جعفری