دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1397 
5. نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب

صفحه 91-112

نوشین عرب تربتی؛ مسعود خوش سلیقه؛ مه‌دخت پورخالقی چترودی