دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1397 
5. بررسی ظرفیت سه داستان‌ از رساله‌ی دلگشای عبید زاکانی بر اساس مؤلفه های تفکر فلسفی لیپمن

صفحه 99-122

فاطمه عظمت مدار فرد؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری؛ یحیی قائدی